ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.4 
(Дата на подаване)
Айлин Бирол Неджибова главен финансов инспектор   25/04.04.2022 г.    
Албена Николаева Павлова главен финансов инспектор   34/11.04.2022 г.    
Александър Костов Ангелов главен юрисконсулт   130/10.05.2022 г.    
Александър Стоянов Димитров началник на отдел   154/12.05.2022 г.    
Ангелина Данчева Масурска старши финансов инспектор   30/06.04.2022 г.    
Анелия Иванова Йорданова държавен финансов инспектор   41/14.04.2022 г.    
Анна Георгиева Георгиева-Гърмидолова началник на отдел   144/11.05.2022 г.    
Анна Николаева Поповска главен финансов инспектор   104/09.05.2022 г.    
Антоанета Иванова Първанова държавен финансов инспектор 9/17.01.2022 г. 9/17.01.2022 г.
124/10.05.2022 г.
  9/17.01.2022 г.
Антон Асенов Стойнев държавен финансов инспектор   89/05.05.2022 г.    
Антония Ангелова Бурова главен експерт   50/19.04.2022 г.    
Антония Любомирова Топчиева главен юрисконсулт   64/27.04.2022 г.    
Антония Пламенова Киселова главен юрисконсулт   32/07.04.2022 г.    
Атанас Христов Атанасов главен финансов инспектор   87/04.05.2022 г.    
Атанаска Димова Кирова старши финансов инспектор   65/27.04.2022 г.    
Борислава Цветанова Иванова старши финансов инспектор   81/04.05.2022 г.    
Боряна Цветанова Еленкова-Георгиева главен юрисконсулт   143/11.05.2022 г.    
Валентина Александрова  Богданова главен специалист   125/10.09.2022 г.    
Валентина Йорданова Тодорова старши финансов инспектор   149/11.05.2022 г.    
Валентина Любомирова Томова главен експерт   78/03.05.2022 г.    
Валентинка Боянова Лазарова старши финансов инспектор   54/20.04.2022 г.    
Ваня Бисерова Влахова старши финансов инспектор   184/16.05.2022 г.    
Ваня Валентинова Минова главен юрисконсулт   160/12.05.2022 г.    
Ваня Георгиева Стойкова главен финансов инспектор   66/28.04.2022 г.    
Васил Иванов Райчев главен финансов инспектор   47/18.04.2022 г.    
Венцислав Ленинов Цветков главен финансов инспектор   52/20.04.2022 г.    

Венцислав Методиев Лозанов

системен администратор II степен   21/25.03.2022 г.    
Весела Георгиева Тороманова държавен финансов инспектор   74/29.04.2022 г.    
Весела Стефанова Манолова главен финансов инспектор   152/12.05.2022 г.    
Виктор Пламенов Георгиев главен финансов инспектор   172/13.05.2022 г.    
Владимир Иванов Кенов държавен финансов инспектор   69/29.04.2022 г.    
Вяра Николаева Хранова главен юрисконсулт   72/29.04.2022 г.    
Вяра Стефанова Илиевска

старши финансов инспектор

  175/16.05.2022 г.    
Георги Йоргов Йоргов държавен финансов инспектор   37/13.04.2022 г.    
Георги Киров Георгиев държавен финансов инспектор   96/09.05.2022 г.    
Георги Красимиров Тучев главен финансов инспектор   165/12.05.2022 г.    
Георги Найденов Гочев държавен финансов инспектор   18/02.03.2022 г.    
Гергана Минчева Маламова старши финансов инспектор   85/04.05.2022 г.    
Гергана Цанкова Станева    старши финансов инспектор   114/09.05.2022 г.    
Дамян Ангелов Николов главен финансов инспектор   140/11.05.2022 г.    
Даниела Николова Стоянова главен финансов инспектор   94/09.05.2022 г.    
Даниела Орлинова Татарлиева главен финансов инспектор   111/09.05.2022 г.    
Денис Венциславов Кирилов служител по сигурността на информацията   135/10.05.2022 г.    
Десислава Георгиева Белчева главен финансов инспектор   90/05.05.2022 г.    
Десислава Георгиева Кръстева главен финансов инспектор   55/20.04.2022 г.    
Димитър Александров Захариев държавен финансов инспектор   56/21.04.2022 г.    
Димитър Ангелов Митев главен юрисконсулт   63/27.04.2022 г.    
Димитър Йорданов Минчев главен финансов инспектор   48/19.04.2022 г.    
Добрина Георгиева Конарова държавен финансов инспектор   158/12.05.2022 г.    
Дончо Атанасов Милев държавен финансов инспектор   107/09.05.2022 г.    
Евгени Николаев Христов държавен финансов инспектор   53/20.04.2022 г.    
Елена Владимирова Тодорова старши юрисконсулт   145/11.05.2022 г.    
Елза Венелинова Треновска държавен финансов инспектор   24/04.04.2022 г.    
Елисавета Цветанова Цонкова старши финансов инспектор   156/12.05.2022 г.    
Емилия Димитрова Динчева - Ковачева главен юрисконсулт   179/16.05.2022 г.    
Жени Тодорова Желева главен финансов инспектор   40/14.04.2022 г.    
Женя Проданова Йорданова финансов контрольор   80/04.05.2022 г.    
Звездица Йорданова Стоименова главен специалист   123/10.05.2022 г.    
Ива Емилова Найденова

началник на отдел

  97/09.05.2022 г.    
Ивайло Илиев Нонински началник на отдел   42/15.04.2022 г.    
Ивайло Кирилов Йотов главен финансов инспектор   35/11.04.2022 г.    
Ивайло Спасов Ашков зам.-директор 7/13.01.2022 г.      
Иван Жечев Иванов държавен финансов инспектор   62/27.04.2022 г.    
Иван Петров Казаков старши юрисконсулт 4/10.01.2022 г. 11/28.01.2022 г.    
Иво Николов Караиванов главен финансов инспектор   164/12.05.2022 г.    
Илиана Петрова Гьокова държавен финансов инспектор   57/26.04.2022 г.    
Илия Иванов Зъздров началник на отдел   39/13.04.2022 г.    
Илиян Тодоров Тодоров старши финансов инспектор   84/04.05.2022 г.    
Ирена Благоева Чиндина-Илиева старши финансов инспектор   70/29.04.2022 г.    
Ирена Борисова Великова старши специалист   126/10.05.2022 г.    
Ирена Мирчева Михайлова държавен финансов инспектор   166/12.05.2022 г.    
Йорданка Георгиева Кръстанова главен финансов инспектор   136/11.05.2022 г.    
Йорданка Митева Касидова старши финансов инспектор   23/31.03.2022 г.    
Калоян Савов Даскалов старши финансов инспектор   28/05.04.2022 г.    
Камен Андреев Колев старши финансов инспектор   33/08.04.2022 г.    
Камен Димитров Андонов държавен финансов инспектор   36/13.04.2022 г.    
Катя Калоянова Мутафчиева главен финансов инспектор   157/12.05.2022 г.    
Лиляна Маринова Йорданова главен финансов инспектор   95/09.05.2022 г.    
Любка Венелинова Гетева старши финансов инспектор   83/04.05.2022 г.    
Любомира Волинова Димитрова старши финансов инспектор   155/12.05.2022 г.    
Людмил Пламенов Самоиловски началник на отдел   128/10.05.2022 г.    
Людмила Златанова Нейкова държавен финансов инспектор   177/16.05.2022 г.    
Магдалена Юлиева Костова главен финансов инспектор   181/16.05.2022 г.    
Маргарита Атанасова Димитрова държавен финансов инспектор   73/29.04.2022 г.    
Маргарита Георгиева Коцева държавен финансов инспектор   169/13.05.2022 г.    
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова старши експерт 193/06.06.2022 г.

167/12.05.2022 г.;

200/05.07.2022 г.

   
Мариана Стоянова Енчева държавен финансов инспектор   26/04.04.2022 г.    
Мария Александрова Дамянова-Димитрова старши специалист   67/28.04.2022 г.;
110/09.05.2022 г.
   
Мария Ивайлова Георгиева държавен финансов инспектор   82/04.05.2022 г.    
Мария Колева Димитрова главен финансов инспектор   103/09.05.2022 г.    
Мария Петрова Николова главен специалист   60/26.04.2022 г.    
Мариян Николов Тодоров държавен финансов инспектор   183/16.05.2022 г.    
Мерал Мехмедова Каменова началник на отдел   173/13.05.2022 г.    205/07.11.2022 г.
Миглена Недялкова Милева държавен финансов инспектор   99/09.05.2022 г.    
Мила Венциславова Попниколова главен финансов инспектор   120/09.05.2022 г.    
Милен Стоянов Пенев главен финансов инспектор   131/10.05.2022 г.    
Милена Георгиева Каймаканска-Костова началник на отдел   148/11.05.2022 г.    
Милена Иванова Матева старши юрисконсулт   141/11.05.2022 г.    
Милена Янкова Тихолова главен юрисконсулт   59/26.04.2022 г.    
Мирослава Георгиева Карангова главен финансов инспектор   132/10.05.2022 г.    
Надежда Атанасова Николова

главен финансов инспектор

  45/18.04.2022 г.    
Надежда Иванова Данаилова-Тодорова

директор на дирекция АОИД

13/07.02.2022 г. 16/23.02.2022 г.    
Надежда Трифонова Христова главен финансов инспектор   100/09.05.2022 г.    
Надя Вергилова Стефанова държавен финансов инспектор   118/09.05.2022 г.    
Надя Петрова Дечева главен финансов инспектор   112/09.05.2022 г.    
Недялка Панева Стойчева главен юрисконсулт   185/16.05.2022 г.    
Нели Валентинова Зарева старши финансов инспектор   38/13.04.2022 г.    
Николай Тодоров Димитров държавен финансов инспектор   109/09.05.2022 г.    
Орлин Цветанов Чулев държавен финансов инспектор   105/09.05.2022 г.    
Пенка Пеева Пеева главен финансов инспектор   106/09.05.2022 г.    
Петър Красимиров Ченков главен финансов инспектор   22/31.03.2022 г.    
Петя Костова Нейчева главен финансов инспектор   159/12.05.2022 г.    
Петя Телманова Коритарова технически сътрудник 187а/16.05.2022 г. 192/02.06.2022 г. 196/14.06.2022 г.    
Петя Тодорова Петкова началник на отдел   133/10.05.2022 г.    
Пламен Веселинов Тодоров директор на дирекция „Правна“   171/13.05.2022 г.    
Пламена Иванова Събева главен финансов инспектор   101/09.05.2022 г.    
Радион Василев Карастанчев главен юрисконсулт   168/13.05.2022 г.    
Радка Петкова Димитрова държавен финансов инспектор   76/03.05.2022 г.    
Радостина Тодорова Маринова главен юрисконсулт   139/11.05.2022 г.    
Роза Стайкова Малинова държавен финансов инспектор   170/13.05.2022 г.    
Розалина Крумова Петачка главен финансов инспектор   68/29.04.2022 г.    
Росен Живков Йовов държавен финансов инспектор   161/12.05.2022 г.    
Росица Генчева Хаджигенчева - Енева главен финансов инспектор   138/11.05.2022 г.    
Росица Димчева Демирова началник на отдел 204/01.11.2022 г. 207/29.11.2022 г.    
Румяна Димитрова Пишева главен финансов инспектор   91/05.05.2022 г.    
Румяна Иванова Тодоринова началник на отдел   92/09.05.2022 г.    
Савина Йорданова Йорданова младши експерт   51/20.04.2022 г.    
Сашо Зарев Берков държавен финансов инспектор   151/12.05.2022 г.    
Светла Събчева Бояджиева главен експерт   79/04.05.2022 г.    
Светлана Николова Биджева директор на дирекция ИД 12/01.02.2022 г. 15/22.02.2022 г.    
Светлозар Павлов Табов държавен финансов инспектор   86/04.05.2022 г.    
Светослава Иванова Филчева-Иванова директор на дирекция ФСДУЧРИОК 121/10.05.2022 г. 189/17.05.2022 г.    
Силвия Златева Спасова държавен финансов инспектор   116/09.05.2022 г.    
Силвия Иванова Георгиева главен финансов инспектор   46/18.04.2022 г.    202/01.09.2022 г.
Силвия Петрова Филипова-Екимова старши финансов инспектор   178/16.05.2022 г.    
Симона Валериева Стефанова главен финансов инспектор   119/09.05.2022 г.    
Симона Емилова Митова главен финансов инспектор   93/09.05.2022 г.    
Стефан Стоянов Станев държавен финансов инспектор   61/27.04.2022 г.    
Стойна Трифонова Карабрайкова главен експерт   77/03.05.2022 г.    
Таня Сашова Тодорова главен финансов инспектор   117/09.05.2022 г.    
Татяна Иванова Кирева главен юрисконсулт 1/04.01.2022 г. 2/05.01.2022 г.    
Теменужка Любомирова Янинска

старши юрисконсулт

  142/11.05.2022 г.    
Теодора Антониева Христова

старши експерт

  88/04.05.2022 г.    
Теодора Василева Качулева началник на отдел   153/12.05.2022 г.    
Тереза Славова Илиева главен финансов инспектор   122/10.05.2022 г.    
Траянка Драгомирова Цветкова - Огнянова началник на отдел   187/16.05.2022 г.    
Христо Христов Хубавенски

главен финансов инспектор

       
Цветан Каменов Навчев началник на отдел   98/09.05.2022 г.;
186/16.05.2022 г.
   
Цветомира Петрова Трифонова държавен финансов инспектор   43/15.04.2022 г.    
Юлиана Найденова Петкова старши финансов инспектор 58/26.04.2022 г.

182/16.05.2022 г.; 197/15.06.2022 г.; 198/22.06.2022 г.

   

 

Таблица 2021