ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.4 
(Дата на подаване)
Айлин Бирол Неджибова главен финансов инспектор   16/08.04.2021 г.    
Албена Николаева Павлова главен финансов инспектор   29/20.04.2021 г.    
Александър Костов Ангелов главен юрисконсулт   142/12.05.2021 г.    
Александър Стоянов Димитров началник на отдел   70/07.05.2021 г.     
Ангелина Данчева Масурска старши финансов инспектор   32/20.04.2021 г.     
Анелия Иванова Йорданова държавен финансов инспектор   52/27.04.2021 г.;
119/11.05.2021 г.
   
Анна Георгиева Георгиева-Гърмидолова началник на отдел   66/05.05.2021 г.     
Анна Николаева Поповска главен финансов инспектор   189/14.05.2021 г.    
Антон Асенов Стойнев държавен финансов инспектор   78/10.05.2021 г.    
Антония Ангелова Бурова главен експерт   134/12.05.2021 г.;
155/13.05.2021 г.; 193/17.05.2021 г.
   
Антония Любомирова Топчиева главен юрисконсулт   82/10.05.2021 г.;
205/14.06.2021 г.
   
Антония Пламенова Киселова главен юрисконсулт   63/29.04.2021 г.    
Атанас Христов Атанасов главен финансов инспектор   109/11.05.2021 г.    
Атанаска Димова Кирова старши финансов инспектор   60/28.04.2021 г.    
Борислава Цветанова Иванова старши финансов инспектор   44/26.04.2021 г.     
Боряна Цветанова Еленкова-Георгиева главен юрисконсулт   131/12.05.2021 г.    
Валентина Александрова  Богданова главен специалист   91/10.05.2021 г.    
Валентинка Боянова Лазарова старши финансов инспектор   101/10.05.2021 г.    
Валентина Йорданова Тодорова старши финансов инспектор   173/14.05.2021 г.    
Валентина Любомирова Томова старши експерт   71/07.05.2021 г.     
Валери Василев Трифолчанов главен финансов инспектор   6/24.02.2021 г.    
Ваня Бисерова Влахова старши финансов инспектор   182/14.05.2021 г.    
Ваня Валентинова Минова главен юрисконсулт   178/14.05.2021 г.     
Ваня Георгиева Стойкова старши финансов инспектор   156/13.05.2021 г.;
201/27.05.2021 г.
   
Васил Иванов Райчев главен финансов инспектор   162/13.05.2021 г.    
Велияна Георгиева Кацарска държавен финансов инспектор   180/14.05.2021 г.     
Венелина Георгиева Котларова главен финансов инспектор   107/11.05.2021 г.    
Венцислав Ленинов Цветков старши финансов инспектор   146/12.05.2021 г.    

Венцислав Методиев Лозанов

системен администратор II степен 7/26.02.2021 г. 8/01.03.2021 г.    
Весела Георгиева Тороманова държавен финансов инспектор   168/13.05.2021 г.    
Весела Стефанова Манолова главен финансов инспектор   154/13.05.2021 г.    
Виктор Ваньов Иванов главен юрисконсулт   148/12.05.2021 г.    
Виктор Пламенов Георгиев главен финансов инспектор   167/13.05.2021 г.    
Виргиния Александрова Симеонова главен специалист   123/11.05.2021 г.    
Владимир Иванов Кенов държавен финансов инспектор   92/10.05.2021 г.    
Вяра Николаева Хранова главен юрисконсулт   72/07.05.2021 г.     
Вяра Стефанова Илиевска

старши финансов инспектор

  190/14.05.2021 г.    
Габриела Стоянова Ангелова старши юрисконсулт   64/05.05.2021 г.    
Георги Йоргов Йоргов държавен финансов инспектор   144/12.05.2021 г.    
Георги Киров Георгиев държавен финансов инспектор   87/10.05.2021 г.    
Георги Красимиров Тучев главен финансов инспектор   169/13.05.2021 г.    
Георги Найденов Гочев държавен финансов инспектор   3/01.02.2021 г.    
Гергана Минчева Маламова старши финансов инспектор   143/12.05.2021 г.    
Гергана Цанкова Станева    старши финансов инспектор   26/19.04.2021 г.    
Дамян Ангелов Николов главен финансов инспектор   141/12.05.2021 г.    
Даниела Николова Стоянова главен финансов инспектор   76/10.05.2021 г.;       186/14.05.2021 г.     
Даниела Орлинова Татарлиева главен финансов инспектор   73/07.05.2021 г.     
Денис Венциславов Кирилов служител по сигурността на информацията   139/12.05.2021 г.    
Десислава Георгиева Белчева главен финансов инспектор   39/23.04.2021 г.    
Десислава Георгиева Кръстева главен финансов инспектор   17/13.04.2021 г.    
Десислава Николова Петрова - Георгиева главен финансов инспектор   43/23.04.2021 г.     
Димитър Александров Захариев държавен финансов инспектор   22/15.04.2021 г.    
Димитър Ангелов Митев главен юрисконсулт   19/14.04.2021 г.    
Димитър Йорданов Минчев главен финансов инспектор   47/26.04.2021 г.;
114/11.05.2021 г.
   
Димитър Борисов Христов старши експерт   105/10.05.2021 г.    
Добрина Георгиева Конарова държавен финансов инспектор   80/10.05.2021 г.    
Дончо Атанасов Милев държавен финансов инспектор   38/21.04.2021 г.     
Евгени Николаев Христов държавен финансов инспектор   90/10.05.2021 г.    
Елена Владимирова Тодорова старши юрисконсулт   151/12.05.2021 г.    
Елена Цветкова Колчева директор на дирекция   135/12.05.2021 г.    
Елза Венелинова Треновска държавен финансов инспектор   48/27.04.2021 г.     
Елисавета Цветанова Цонкова старши финансов инспектор   184/14.05.2021 г.     
Емилия Димитрова Динчева - Ковачева главен юрисконсулт   185/14.05.2021 г.    
Жанета Кирилова Анастасова старши експерт   59/28.04.2021 г.;
118/11.05.2021 г.
   
Жени Тодорова Желева главен финансов инспектор   51/27.04.2021 г.     
Звездица Йорданова Стоименова главен специалист 24/16.04.2021 г. 34/21.04.2021 г.    
Ива Емилова Найденова

началник на отдел

   170/14.05.2021 г.     
Ивайло Илиев Нонински началник на отдел   28/19.04.2021 г.    
Ивайло Кирилов Йотов главен финансов инспектор   62/29.04.2021 г.; 175/14.05.2021 г.     
Иван Павлов Станоев старши финансов инспектор   94/10.05.2021 г.    
Иван Жечев Иванов държавен финансов инспектор   157/13.05.2021 г.    
Иво Николов Караиванов главен финансов инспектор   161/13.05.2021 г.    
Илиана Петрова Гьокова държавен финансов инспектор   100/10.05.2021 г.    
Илия Иванов Зъздров началник на отдел   56/27.04.2021 г.     
Илиян Тодоров Тодоров старши финансов инспектор   145/12.05.2021 г.    
Ирена Благоева Чиндина-Илиева старши финансов инспектор   129/12.05.2021 г.    
Ирена Борисова Великова старши специалист   160/13.05.2021 г.    
Ирена Мирчева Михайлова държавен финансов инспектор   120/11.05.2021 г.    
Йорданка Георгиева Кръстанова главен финансов инспектор   33/20.04.2021 г.    
Йорданка Иванова Стоименова директор на дирекция   106/10.05.2021 г.;
149/12.05.2021 г.
   
Йорданка Митева Касидова старши финансов инспектор 18/12.04.2021 г. 136/12.05.2021 г.    
Калоян Савов Даскалов финансов инспектор   31/20.04.2021 г.;
113/11.05.2021 г.
   
Камен Андреев Колев старши финансов инспектор 9/08.03.2021 г. 12/29.03.2021 г.    
Камен Димитров Андонов главен финансов инспектор   77/10.05.2021 г.    
Катя Калоянова Мутафчиева старши финансов инспектор   81/10.05.2021 г.    
Красимира Илиева Тодорова държавен финансов инспектор    58/28.04.2021 г.     
Кремена Стойчева Мизова главен експерт 207/26.07.2021 г. 213/24.08.2021 г.    
Лиляна Маринова Йорданова главен финансов инспектор   147/12.05.2021 г.    
Любка Венелинова Гетева старши финансов инспектор   45/26.04.2021 г.     
Любомира Волинова Димитрова старши финансов инспектор   68/05.05.2021 г.     
Людмил Пламенов Самоиловски началник на отдел   163/13.05.2021 г.    
Людмила Златанова Нейкова държавен финансов инспектор   122/11.05.2021 г.    
Магдалена Юлиева Костова главен финансов инспектор   195/17.05.2021 г.    
Маргарита Атанасова Димитрова държавен финансов инспектор   30/20.04.2021 г.    
Маргарита Георгиева Коцева държавен финансов инспектор   96/10.05.2021 г.    
Мариана Стоянова Енчева държавен финансов инспектор   13/29.03.2021 г.    
Марина Александрова Амзова технически сътрудник   50/27.04.2021 г.;
86/10.05.2021 г.
   
Марина Любомирова Миронова старши финансов инспектор   153/13.05.2021 г.    
Мария Александрова Дамянова старши специалист 216/13.09.2021 г. 217/13.10.2021 г.    
Мария Ивайлова Георгиева главен финансов инспектор  

126/12.05.2021 г.; 171/14.05.2021 г.

   
Мария Илчова Велинова главен експерт   93/10.05.2021 г.    
Мария Колева Димитрова главен финансов инспектор   179/14.05.2021 г.    
Мария Петрова Николова главен специалист   23/16.04.2021 г.    
Мариян Николов Тодоров главен финансов инспектор   132/12.05.2021 г.    
Мерал Мехмедова Каменова началник на отдел   176/14.05.2021 г.    
Миглена Недялкова Милева държавен финансов инспектор   40/23.04.2021 г.    
Мила Венциславова Попниколова държавен финансов инспектор   150/12.05.2021 г.    
Милен Стоянов Пенев главен финансов инспектор   127/12.05.2021 г.    
Милена Георгиева Каймаканска-Костова началник на отдел   112/11.05.2021 г.    
Милена Иванова Матева старши юрисконсулт   84/10.05.2021 г.    
Милена Янкова Тихолова главен юрисконсулт   41/23.04.2021 г.     
Мирослава Георгиева Карангова главен финансов инспектор   138/12.05.2021 г.    
Надежда Атанасова Николова

главен финансов инспектор

  53/27.04.2021 г.     
Надежда Трифонова Христова главен финансов инспектор   187/14.05.2021 г.    
Надя Вергилова Стефанова държавен финансов инспектор   130/12.05.2021 г.; 198/17.05.2021 г.    
Надя Петрова Дечева главен финансов инспектор   74/07.05.2021 г.    211/12.08.2021 г.
Недялка Панева Стойчева главен юрисконсулт   158/13.05.2021 г.    
Нели Валентинова Зарева старши финансов инспектор 212/16.08.2021 г. 215/13.09.2021 г.    
Николай Тодоров Димитров главен финансов инспектор   35/21.04.2021 г.    
Орлин Цветанов Чулев държавен финансов инспектор   188/14.05.2021 г.     
Пенка Пеева Пеева главен финансов инспектор   197/17.05.2021 г.    
Пенчо Колев Пенчев главен финансов инспектор   11/19.03.2021 г.    
Петър Димитров Георгиев старши финансов инспектор   37/21.04.2021 г.;
95/10.05.2021 г.
   
Петър Красимиров Ченков старши финансов инспектор   20/14.04.2021 г.    
Петя Костова Нейчева старши финансов инспектор   79/10.05.2021 г.    
Петя Телманова Коритарова старши експерт  206/14.07.2021 г.

10/09.03.2021 г.

210/11.08.2021 г.

   
Петя Тодорова Петкова началник на отдел   121/11.05.2021 г.    
Пламен Веселинов Тодоров директор на дирекция   191/14.05.2021 г.    
Пламена Иванова Събева главен финансов инспектор   102/10.05.2021 г.    
Пламена Марчева Канева държавен финансов инспектор   196/17.05.2021 г.     
Полина Георгиева Георгиева старши финансов инспектор   65/05.05.2021 г.;
202/27.05.2021 г.
   
Радион Василев Карастанчев главен юрисконсулт   75/07.07.2021 г.     
Радостина Тодорова Маринова главен юрисконсулт   183/14.05.2021 г.    
Радка Гатева Игнева държавен финансов инспектор    46/26.04.2021 г.     
Радка Петкова Димитрова държавен финансов инспектор   25/19.04.2021 г.   5/18.02.2021 г.
Роза Стайкова Малинова държавен финансов инспектор    177/14.05.2021 г.     
Розалина Крумова Петачка главен финансов инспектор   69/05.05.2021 г.;
97/10.05.2021 г.
   
Росен Живков Йовов държавен финансов инспектор   99/10.05.2021 г.    
Росица Генчева Хаджигенчева - Енева главен финансов инспектор   128/12.05.2021 г.    
Румяна Димитрова Пишева главен финансов инспектор   137/12.05.2021 г.    
Румяна Иванова Тодоринова началник на отдел   174/14.05.2021 г.    
Савина Йорданова Йорданова младши експерт   55/27.04.2021 г.     
Сашо Зарев Берков държавен финансов инспектор   98/10.05.2021 г.    
Светла Събчева Бояджиева главен експерт   103/10.05.2021 г.    
Светлозар Даринов Киров главен юрисконсулт 203/01.06.2021 г. 204/07.06.2021 г.    
Светлозар Павлов Табов държавен финансов инспектор   165/13.05.2021 г.    
Силвия Златева Спасова държавен финансов инспектор   85/10.05.2021 г.    
Силвия Иванова Георгиева главен финансов инспектор   54/27.04.2021 г.    
Силвия Петрова Филипова-Екимова старши финансов инспектор 21/15.04.2021 г. 199/19.05.2021 г.    
Симона Валериева Стефанова главен финансов инспектор   61/29.04.2021 г.    
Симона Емилова Митова главен финансов инспектор   111/11.05.2021 г.    
Стела Валентинова Тотева финансов инспектор   159/13.05.2021 г.;
200/19.05.2021 г.
   
Стефан Стоянов Станев държавен финансов инспектор   83/10.05.2021 г.    
Стойна Трифонова Карабрайкова главен експерт   140/12.05.2021 г.    
Таня Добринова Спасова-Тодорова началник на отдел   117/11.05.2021 г.    
Таня Николова Топалова държавен финансов инспектор   164/13.05.2021 г.    
Таня Сашова Тодорова главен финансов инспектор   88/10.05.2021 г.    
Телман Николов Белин държавен финансов инспектор   89/10.05.2021 г.    
Теодора Антониева Христова

старши експерт

  49/27.04.2021 г.     
Теменужка Георгиева Михайлова началник на отдел   67/05.05.2021 г.     
Теменужка Иванчова Велкова главен специалист  1/06.01.2021 г. 4/02.02.2021 г.    
Теменужка Любомирова Янинска старши юрисконсулт   108/11.05.2021 г.    
Теодора Василева Качулева началник на отдел   104/10.05.2021 г.    
Тереза Славова Илиева главен финансов инспектор   194/17.05.2021 г.    
Тинка Петрова Колева системен администратор II степен   124/11.05.2021 г.    
Траянка Драгомирова Цветкова - Огнянова началник на отдел   125/11.05.2021 г.; 192/17.05.2021 г.    
Христо Христов Хубавенски

главен финансов инспектор

  42/23.04.2021 г.     
Цветан Каменов Навчев началник на отдел   152/12.05.2021 г.    
Цветомира Петрова Трифонова държавен финансов инспектор   27/19.04.2021 г.    
Юлия Енгелс Милкова началник на отдел   57/28.04.2021 г.     
Янчо Тилев Иванов главен финансов инспектор    36/21.04.2021 г.    

 

Таблица 2020