Списък с обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за резултатите от тях, се публикуват по тримесечия в Раздел Финансови инспекции ( чл.10, ал.10 от Закона за държавната финансова инспекция). Всеки гражданин, който желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация могат да бъдат подадени чрез Портала за електронни административни услуги, по пощата или на място в гр.София 1040, ул. "Леге" № 2 ( от 9 до 17:30 часа), на електронна поща [email protected] или по факс +359 2 981 50 42.

Получените заявления се регистрират незабавно в деловодната система на АДФИ. Директорът на агенцията ги резолира за Дирекция "Правна". Юрисконсултите от дирекцията разглеждат заявленията и изготвят становища по тях. Въз основа на техните становища се подготвят и проектите за решения на директора на АДФИ по постъпилите заявления.

За допълнителни въпроси или запитвания можете да се обърнете към отдел „Информационно обслужване и комуникация" на тел: +359 2 9859 5121 и +359 2 9859 5119.

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗДОИ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ 3 ПЪТИ СЪГЛАСНО ГЛАВА ТРЕТА НА ЗДОИ

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ