Задание за избор на Изпълнител с предмет: „Обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на служителите от АДФИ“.

 

Движими вещи с отпаднала необходимост за нуждите на АДФИ