Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (обн. ДВ, бр. 11 от 6 февруари 2024 г., в сила от 10 февруари 2024 г.) е предвидено АДФИ да публикува на своята интернет страница докладите за резултатите от финансовите инспекции и мотивираните писмени заключения в 14-дневен срок от изготвяне на заключенията без да се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация защитена по силата на закон. При настъпила промяна след приключването на финансовата инспекция, включително свързана с административнонаказателно и/или начетно производство, информацията ще се актуализира на интернет страницата на агенцията в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства.

< >

 

Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД3-ПЛ-2-[1].pdfПрофесионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежачл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД5-СЗ-5.pdfСпециализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загорачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД7-РС-5.pdfВодоснабдяване и канализация ООД, гр. Русечл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД7-ШН-4.pdfОбщина Велики Преславчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД4-СМ-3.pdfОбщина Неделино - гр. Неделиночл. 5, ал. 2 от ЗДФИ11.04.2024 г.
ДИД4-СО-2.pdfОбщина Долна Банячл. 5, ал. 1 т. 1 от ЗДФИ15.04.2024 г.
ДИД6-ЯМ-3.pdfОУ "П. Р. Славейков", гр. Ямболчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ15.04.2024 г.
ДИД4-СМ-5-[1].pdfОбщина Девинчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД5-ПД-4.pdfПловдивски университет "Паисий Хилендарски"чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД7-ВН-3.pdfМедицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов", гр. Варначл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД7-ДЧ-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение АД - гр. Добриччл.5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД6-ЯМ-4.pdfОсновно училище "Любен Каравелов", гр. Ямболчл.5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.