МИСИЯ

Защита на публичните финансови интереси при спазване принципите за законосъобразност, публичност и прозрачност.

ВИЗИЯ

Да контролира разходването и  управлението на публичните средства и дейности, като осъществява ефективна инспекционна дейност с цел подобряване управлението и отчетността на публичните ресурси.

КОИ СМЕ НИЕ

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и  компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Основни принципи на дейността са принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

ЗА РЕФОРМАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Преди реформата функцията по вътрешен одит и инспекционната функция бяха осъществявани централизирано от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Съгласно европейската практика вътрешният одит се осъществява от одитни звена към съответните разпоредители с бюджетни средства. Българското правителство прие този европейски модел на финансов контрол и, съгласно приетата през юни 2005 година Стратегия за развитие на ДВФК, извърши реформа по разделянето на двете функции - вътрешния одит и финансовата инспекция. Три новоприети закона оформиха нормативната рамка на този нов модел на финансов контрол, като същевременно отмениха Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Това са Законът за вътрешния одит в публичния сектор, Законът за държавната финансова инспекция и Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Децентрализацията на вътрешния одит е основен момент в реформата на ДВФК - 560 вътрешни одитори от АДВФК са прехвърлени към общини и разпоредители със средства от Републиканския бюджет като служители на съответните администрации.
Вторият съществен момент на реформата е създаването на Агенцията за държавна финансова инспекция като правоприемник на АДВФК с влизането в сила на Закона за държавната финансова инспекция от 25 април 2006 г. Законът е разработен съгласно поетите ангажименти в рамките на преговорния процес по глава 28 „Финансов контрол" с помощта на експерти от СИГМА. Основните насоки на ЗДФИ са заложени в Документа за политиката на ДВФК, приет от Министерския съвет през 2002 г. и обновен през 2005 г., и в решение на Съвета по ДВФК от 2 август 2004 г. Законът е съгласуван и с Главна дирекция „Бюджет" на Европейската комисия. ЗДФИ урежда целите задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на АДФИ.