Агенцията за държавна финансова инспекция извършва проверки за законосъобразното разходване на средства от държавния и/или общинските бюджети, както и на средства, предоставени от европейски фондове и програми. Резултатите от извършените финансови инспекции представляват сериозен обществен интерес. Публикуването им осигурява прозрачност по отношение дейността на агенцията и предоставя възможност на обществеността да се запознае своевременно с тях.

Водени от идеята за прозрачност на управлението и повишаване на доверието на обществеността в държавните институции в областта на защитата на публичните финансови интереси, от наша страна са инициирани редица промени в нормативната уредба.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (обн. ДВ, бр. 11 от 6 февруари 2024 г., в сила от 10 февруари 2024 г.) е предвидено АДФИ да публикува на своята интернет страница докладите за резултатите от финансовите инспекции и мотивираните писмени заключения в 14-дневен срок от изготвяне на заключенията без да се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация защитена по силата на закон. При настъпила промяна след приключването на финансовата инспекция, включително свързана с административнонаказателно и/или начетно производство, информацията ще се актуализира на интернет страницата на агенцията в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства.

Информация за резултатите от финансовите инспекции (доклади и заключения), възложени и започнали след 10 февруари 2024 г. може да намерите тук.

Всеки гражданин, който желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, възложена и/или започнала преди 10 февруари 2024 г., може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На интернет страницата на агенцията са публикувани списъци с обектите, в които финансовите инспекции са приключили през съответното тримесечие (за периода от 01 юли 2011 г. до 31 декември 2023 г.), както и информация за резултатите от тях.