Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на дирекция ФСДУЧРИОК, публикуван на 02.05.2023 г. в ИИСДА

 

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Първи отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. София.

Конкурс за заемане на три вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Първи отдел и на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ във Втори отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. София.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Плевен, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Пазарджик, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Благоевград, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Пети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Габрово, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Пети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Хасково, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Шести отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Бургас, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Шести отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Търговище, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Русе, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Силистра, обявен на 02.02.2023 г.

 Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Информационно обслужване и комуникация“ на дирекция ФСДУЧРИОК с място на работа гр. София, обявен на 14.01.2023 г.

 

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“ на  дирекция ФСДУЧРИОК с място на работа гр. София- дата на публикуване 29.10.2022 г., валиден до 07.11.2022 г.

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „главен експерт“ в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ в АДФИ, обявен на 27.10.2022 г., валиден до 07.11.2022 г.

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ с място на работа гр. София, обявен на 29.06.2022 г.

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „старши юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, ИРМ гр. Ловеч на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция, валидна до 28.03.2022 г.

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „директор на дирекция“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационни технологии и комуникация“ в АДФИ, обявен на 11.03.2022 г. , валиден до 21.03.2022 г.

 

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”