Заповед № ФК-09-242/17.12.2021 г. на директора на АДФИ относно провеждането на конкурсни процедури и процедури за мобилност за назначаването на държавни служители

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ с място на работа гр. София, обявен на 29.06.2022 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „старши юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

 

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, ИРМ гр. Ловеч на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция, валидна до 28.03.2022 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „директор на дирекция“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационни технологии и комуникация“ в АДФИ, обявен на 11.03.2022 г. , валиден до 21.03.2022 г.

 

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”