Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Плевен, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Пазарджик, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Благоевград, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Пети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Габрово, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Пети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Хасково, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Шести отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Бургас, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Шести отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Търговище, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Русе, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Силистра, обявен на 02.02.2023 г.

 

[26.01.2023 г.]

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ е администрация към министъра на финансите. Мисията й е защита на публичните финансови интереси при спазване на принципите на законосъобразност, публичност и прозрачност.

Агенцията развива своята дейност в град София и на територията на цялата страна, чрез изнесени работни места в областните градове.

Високият обществен интерес и големите отговорности към дейността на АДФИ изискват непрекъснато укрепване на административния капацитет чрез привличане на нови служители и повишаване на квалификацията и уменията на финансовите инспектори.

 

Прочетете още:

В тази връзка Ви информираме, че предстои обявяване на конкурсни процедури за заемане на свободни работни места за длъжностите „старши финансов инспектор“ и „финансов инспектор“ в следните изнесени работни места:

 • гр. Плевен;
 • гр. Благоевград;
 • гр. Пазарджик;
 • гр. Хасково;
 • гр. Търговище;
 • гр. Бургас;
 • гр. Русе;
 • гр. Силистра;
 • гр. Габрово.

Ако Вие

 • имате придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите от професионално направление "икономика" или от професионално направление "право" с придобита правоспособност,
 • и ако сте мотивирани да работите и да се развивате в следните области: финансов контрол, обществени поръчки, административни нарушения и наказания, държавни помощи, концесии, бюджетно и фирмено счетоводство, прилагане режима по закона за публичните финанси,

може да кандидатствате за работа в АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ.

При нас може да повишите Вашата квалификация, да придобиете нови знания и умения, както и да допринесете за защитата на финансовите интереси на Република България и за подобряване на дейността на бюджетните организации, държавните предприятия, търговски дружества и други юридически лица.

За повече информация следете рубриката Кариери на сайта ни: https://www.adfi.minfin.bg/ и актуалните предложения в онлайн платформите за работа.

 

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Информационно обслужване и комуникация“ на дирекция ФСДУЧРИОК с място на работа гр. София, обявен на 14.01.2023 г.

 

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“ на  дирекция ФСДУЧРИОК с място на работа гр. София- дата на публикуване 29.10.2022 г., валиден до 07.11.2022 г.

 

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „главен експерт“ в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ в АДФИ, обявен на 27.10.2022 г., валиден до 07.11.2022 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ с място на работа гр. София, обявен на 29.06.2022 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „старши юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

 

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, ИРМ гр. Ловеч на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция, валидна до 28.03.2022 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „директор на дирекция“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационни технологии и комуникация“ в АДФИ, обявен на 11.03.2022 г. , валиден до 21.03.2022 г.

 

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”