Процедура за заемане на длъжности в АДФИ чрез преминаване на държавна служба в друга администрация по реда на чл.81а и чл.81б от ЗДСЛ

 

Процедура за заемане на длъжности в АДФИ чрез преминаване на държавна служба в друга администрация по реда на чл.81а  от Закона за държавния служител.

 

Агенция за държавна финансова инспекция е предприела действия по набиране на оферти за предоставяне на услуга с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на стълбищна клетка в северната част на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“, находяща се в гр. София, ул. „Леге“ № 2.

 

Задание за избор на Изпълнител за изпълнение на строително монтажни дейности с предмет: „Ремонт на сгради с предназначение: Вилна сграда - еднофамилна“ , находящи се на  Язовир Батак - зона "А"  

 

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ) ОБЯВЯВА

Процедура за заемане на длъжност “изпълнител - технически сътрудник” по ПМС №66 / 1996г. към дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване  и комуникация“

 

Информация за почивните бази на Агенцията за държавна финансова инспекция.

 

  

 Инициатива на Агенцията за държавна финансова инспекция за професионално развитие

     Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) предприема инициатива за повишаване на възможността за постигане на дългосрочните си цели да защитава по най-добрия начин публичните финансови интереси чрез подобряване на експертизата на административния си капацитет.

    АДФИ развива своята дейност в гр. София и на територията на цялата страна чрез изнесени работни места в областните градове.

    Приветстваме всички, които имат желание и амбиция да обвържат професионалния си път с дейността на агенцията, да споделят в кратко резюме информация за своето академично образование, професионален опит, постигнати успехи и мотиви за бъдещо кариерно развитие, свързани с дейността на АДФИ на: [email protected].

    Във връзка с инициативата агенцията си взаимодейства с представители на академичната общност, които подготвят бъдещите професионалисти в сферата на финансовия контрол.

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”