Подаване на сигнали за финансова инспекция от държавни органи, физически и юридически лица

съдържание на сигнал, правила и процедура за разглеждане и възможности за възлагане на проверка

 

 1. Правно основание за възлагане на финансова инспекция – чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция

Едно от основанията за възлагане на финансова инспекция е чрез подаден сигнал, молба или жалба.

Сигнали, молби или жалби могат да подават държавни органи, физически и юридически лица. Твърденията в сигнала, жалбата или молбата, следва да бъдат свързани с евентуални нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на даден обект.

 2. Как се подава сигнал, молба или жалба?

Вашият сигнал, жалба или молба можете да подадете:

- по електронен път подписани с квалифициран електронен подпис чрез:

- чрез пощенската кутия за подаване на сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби с бюджетни средства, включително и със средства на Европейския съюз, която е поставена на входа на АДФИ;

- на място в деловодството на АДФИ;

- по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1040,  ул. „Леге“ №2

 3. Къде могат да бъдат възлагани финансови инспекции по постъпили сигнали, молби или жалби?

Органите на АДФИ могат да извършват проверки по сигнали, молби и жалби в следните обекти:

- бюджетните организации;

- държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и в общинските предприятия;

- търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала;

- търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по т. 2 или т. 3;

- юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество;

- юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им;

- администраторите на помощ, получателите на държавни или минимални помощи, лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон - по отношение разходването на тези средства.

 

Не се разглеждат подадени сигнали, молби или жалби, които са извън посочените по-горе обекти, тъй като органите на АДФИ нямат правомощията и компетентността да извършват проверки в тях.

 4. Какво трябва да съдържа молбата, сигнала или жалбата?

Всеки подаден сигнал, жалба или молба трябва да съдържа три основни елемента:

-обект: данни за наименованието и седалището на обекта, където са извършени нарушенията;

-нарушения: достатъчни и конкретни данни за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки;

-подател: индивидуализиращи данни на подателя – име, адрес за връзка и подпис, както и в какво качество са му станали известни твърдените нарушения.

 5. Кои сигнали, молби или жалби не се разглеждат?

Подаденият сигнал, жалба или молба не подлежи на разглеждане, в случаите когато:

- не е посочено наименованието и седалището на обекта;

- са изтекли законовите срокове за реализиране на административнонаказателна и/или имуществена отговорност.

 6. Правила за разглеждане на сигналите, жалбите или молбите
 6.1. Постъпилите молби, жалби и сигнали се разглеждат текущо за съответствие с изискванията, посочени в т. 4 от постоянна комисия от служители на АДФИ. Комисията се определя ежегодно със заповед на директора на агенцията.

На свои заседания комисията разглежда подадените сигнали, жалби или молби, за да установи дали съответстват на изискванията по т. 4 (данни за подателя и данни за конкретни нарушения, които са от компетентността на органите на АДФИ).

Преценката на комисията е относно следните обстоятелства:

- в сигнала, жалбата или молбата посочени ли са името и адреса за връзка с лицето;

- сигналът, жалбата или молбата подписани ли са от лицето (собственоръчен подпис или с квалифициран електронен подпис);

- в сигнала, жалбата или молбата посочени ли са достатъчни и конкретни данни за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Достатъчни и конкретни данни, са ясно изложени и възприети от подателя на сигнала, молбата или жалбата факти, от които може да се установи: неспазване на конкретно нормативно установено задължение, което е свързано с бюджетната и/или финансово-стопанската и/или отчетната дейност и/или възлагането и изпълнението на обществени поръчки, в определен период от време.

За нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност се считат нарушения по:

- Закона за публичните финанси;

- Закона за счетоводство;

- Закона за общинския дълг;

- Закона за държавния дълг;

- Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

- Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

- Закона за концесиите;

- Закон за държавните помощи;

- Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози  по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите;

- Постановления на Министерски съвет на Република България за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

За нарушения на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки се приемат нарушения по Закона за обществени поръчки и правилника за неговото прилагане.

  6.2. Молбите, жалбите и сигналите, които съответстват на изискванията по т. 4, подлежат на оценяване от постоянната комисия за ефективността от възлагане на финансова инспекция. Законодателят е предвидил оценката да се извършва по критерии, определени в чл. 5, ал. 2 от ППЗДФИ, както следва:

- обществен интерес;

- възможност за реализиране на административнонаказателна или имуществена отговорност или за предприемане на предвидените в закона последващи мерки в рамките на предвидените срокове;

- надеждност на информацията;

- вид и стойност на твърдените нарушения;

- длъжност на евентуалния нарушител;

- други.

Въз основа на получената оценка комисията изготвя мотивирано предложение до директора на агенцията за възлагане на финансова инспекция или за отказ да бъде извършена такава.

  6.3. Подателят на молбата, жалбата или сигнала се уведомява писмено, когато е взето решение за възлагане на финансова инспекция, както и когато е направен отказ от възлагане. Когато е възложена финансова инспекция, подателят може да се запознае с резултатите от извършената финансова инспекция по реда на Закона за достъп до обществена информация.

В чл.8б от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция е регламентирано, че възлагане на финансова инспекция по разгледан и оценен сигнал, жалба или молба се извършва съобразно административния капацитет на агенцията. Приоритетни за извършване от АДФИ са определени финансови инспекции в случаите, когато са възложени от органите на прокуратурата, по искане на Министерския съвет, министъра на финансите или дирекция АФКОС, МВР.