ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.4 
(Дата на подаване)
Айлин Бирол Неджибова главен финансов инспектор   45/18.05.2020 г.    
Албена Николаева Павлова старши финансов инспектор   15/11.05.2020 г.    
Александър Костов Ангелов главен юрисконсулт   22/11.05.2020 г.    
Александър Стоянов Димитров началник на отдел   164/11.06.2020 г.    
Ангелина Данчева Масурска старши финансов инспектор 218/11.08.2020 г. 222/20.08.2020 г.    
Анелия Иванова Йорданова директор на дирекция   50/21.05.2020 г.    
Анна Георгиева Георгиева-Гърмидолова началник на отдел   180/12.06.2020 г.    
Анна Николаева Поповска главен финансов инспектор   169/12.06.2020 г.    
Антоанета Иванова Първанова държавен финансов инспектор   141/10.06.2020 г.    
Антоанета Иванова Николова старши финансов инспектор   3/10.03.2020 г.    
Антон Асенов Стойнев държавен финансов инспектор   123/08.06.2020 г.    
Антония Ангелова Бурова главен експерт   181/12.06.2020 г.    
Антония Любомирова Топчиева главен юрисконсулт   44/18.05.2020 г.    
Антония Пламенова Киселова старши юрисконсулт   150/11.06.2020 г.    
Атанас Христов Атанасов главен финансов инспектор   124/08.06.2020 г.    
Атанаска Димова Кирова старши финансов инспектор 223/21.08.2020 г. 228/02.09.2020 г.    
Борислава Цветанова Иванова финансов инспектор   77/01.06.2020 г.    
Боряна Цветанова Еленкова-Георгиева главен юрисконсулт   39/18.05.2020 г.    
Валентина Александрова  Богданова старши специалист   17/11.05.2020 г.    
Валентинка Боянова Лазарова старши финансов инспектор   133/09.06.2020 г.    
Валентина Йорданова Тодорова старши финансов инспектор  

147/11.06.2020 г.;
210/10.07.2020 г.

   
Валентина Любомирова Томова старши експерт 226/01.09.2020 г.      
Валери Василев Трифолчанов главен финансов инспектор   157/11.06.2020 г.;
203/18.06.2020 г.
   
Ваня Бисерова Влахова старши финансов инспектор   158/11.06.2020 г.    
Ваня Валентинова Минова главен юрисконсулт   191/15.06.2020 г.    
Ваня Георгиева Стойкова старши финансов инспектор   92/03.06.2020 г.    
Васил Иванов Райчев главен финансов инспектор   37/15.05.2020 г.    
Велияна Георгиева Кацарска държавен финансов инспектор   185/15.06.2020 г.    
Венелина Георгиева Цакова главен финансов инспектор   116/05.06.2020 г.    
Весела Георгиева Тороманова държавен финансов инспектор   135/09.06.2020 г.    
Весела Стефанова Манолова старши финансов инспектор   30/13.05.2020 г.    
Венцислав Ленинов Цветков старши финансов инспектор   114/05.06.2020 г.    
Виктор Пламенов Георгиев главен финансов инспектор   69/28.05.2020 г.    
Виктор Ваньов Иванов главен юрисконсулт  2/18.02.2020 г.

5/16.03.2020 г.          117/08.06.2020 г.

   
Виргиния Александрова Симеонова главен специалист 213/10.08.2020 г.      
Владимир Иванов Кенов държавен финансов инспектор   122/08.06.2020 г.    
Вяра Николаева Хранова главен юрисконсулт   88/03.06.2020 г.    
Вяра Стефанова Илиевска

старши финансов инспектор

 

153/11.06.2020 г.
172/12.06.2020 г.

184/15.06.2020 г.

   
Габриела Стоянова Ангелова юрисконсулт   40/18.05.2020 г.    
Георги Йоргов Йоргов държавен финансов инспектор  

79/01.06.2020 г.

192/15.06.2020 г.

   
Георги Киров Георгиев държавен финансов инспектор   36/15.05.2020 г.    
Георги Красимиров Тучев главен финансов инспектор   136/09.06.2020 г.    
Георги Найденов Гочев държавен финансов инспектор  

91/03.06.2020 г.

188/15.06.2020 г.

   
Георги Георгиев Ялъмов финансов инспектор   47/20.05.2020 г.    
Гергана Минчева Маламова старши финансов инспектор 225/01.09.2020 г.      
Гергана Цанкова Станева    старши финансов инспектор   61/26.05.2020 г.    
Дамян Ангелов Николов главен финансов инспектор    187/15.06.2020 г.    
Даниела Николова Стоянова главен финансов инспектор   103/04.06.2020 г.    
Даниела Орлинова Татарлиева главен финансов инспектор   108/04.06.2020 г.    
Денис Венциславов Кирилов старши експерт   87/02.06.2020 г.    
Десислава Георгиева Белчева главен финансов инспектор   89/03.06.2020 г.    
Десислава Николова Петрова - Георгиева главен финансов инспектор   176/12.06.2020 г.    
Дияна Маринова Петрова старши финансов инспектор   125/08.06.2020 г.    
Димитър Александров Захариев държавен финансов инспектор   72/29.05.2020 г.    
Димитър Ангелов Митев главен юрисконсулт   68/28.05.2020 г.    
Димитър Йорданов Минчев главен финансов инспектор   56/26.05.2020 г.    
Димитър Борисов Христов Служител по сигурността на информацията   134/ 09.06.2020 г.;
144/10.06.2020 г.
   
Добрина Георгиева Конарова държавен финансов инспектор   83/01.06.2020 г.    
Дончо Атанасов Милев държавен финансов инспектор   97/03.06.2020 г.    
Евгени Николаев Христов държавен финансов инспектор   104/04.06.2020 г.    
Елена Владимирова Тодорова старши юрисконсулт   46/18.05.2020 г.    
Елена Цветанова Василева финансов контрольор 212/03.08.2020 г. 229/03.09.2020 г.    
Елена Цветкова Колчева директор на дирекция   161/11.06.2020 г.    
Елза Венелинова Треновска началник на отдел   24/12.05.2020 г.    
Елисавета Цветанова Цонкова старши финансов инспектор   197/17.06.2020 г.    
Евалин Владимирова Инкова младши експерт 6/01.04.2020 г. 8/30.04.2020 г.    
Емилия Димитрова Динчева - Ковачева главен юрисконсулт   110/04.06.2020 г.    
Жанета Кирилова Анастасова старши експерт   143/10.06.2020 г.    
Жени Тодорова Желева главен финансов инспектор 4/12.03.2020 г.

7/09.04.2020 г.

127/09.06.2020 г.

   
Звездица Йорданова Стоименова главен специалист   11/11.05.2020 г.    
Ива Емилова Найденова

началник на отдел

  170/12.06.2020 г.    
Ивайло Илиев Нонински държавен финансов инспектор   60/26.05.2020 г.    
Ивайло Кирилов Йотов главен финансов инспектор   112/04.06.2020 г.;
201/17.06.2020 г.
   
Иван Павлов Станоев старши финансов инспектор 206/01.07.2020 г. 208/06.07.2020 г.    
Иван Жечев Иванов държавен финансов инспектор   42/18.05.2020 г.    
Иво Николов Караиванов главен финансов инспектор   107/04.06.2020 г.    
Илиана Петрова Гьокова държавен финансов инспектор   28/13.05.2020 г.    
Илия Иванов Зъздров началник на отдел   73/29.05.2020 г.    
Илиян Тодоров Тодоров финансов инспектор   80/01.06.2020 г.    
Ирена Благоева Чиндина-Илиева старши финансов инспектор   129/09.06.2020 г.    
Ирена Борисова Великова старши специалист   174/12.06.2020 г.    
Ирена Мирчева Михайлова държавен финансов инспектор   35/15.05.2020 г.    
Йорданка Георгиева Кръстанова главен финансов инспектор    186/15.06.2020 г.    
Йорданка Иванова Стоименова директор на дирекция  

65/28.05.2020 г.

34/14.05.2020 г.;  

   
Калоян Савов Даскалов финансов инспектор 217/11.08.2020 г. 227/01.09.2020 г.    
Камен Димитров Андонов главен финансов инспектор   66/28.05.2020 г.    
Катя Калоянова Мутафчиева старши финансов инспектор   81/01.06.2020 г.    
Кирил Димитров Гюлмезов старши финансов инспектор   38/15.05.2020 г.    
Красимира Илиева Тодорова държавен финансов инспектор   115/05.06.2020 г.    
Кристина Димитрова Харискова старши юрисконсулт   118/08.06.2020 г.    
Лиляна Маринова Йорданова главен финансов инспектор   54/26.05.2020 г.    
Любомира Волинова Димитрова старши финансов инспектор   163/11.06.2020 г.    
Людмил Пламенов Самоиловски началник на отдел   171/12.06.2020 г.    
Любка Венелинова Гетева финансов инспектор   63/26.05.2020 г.    
Людмила Златанова Нейкова държавен финансов инспектор   177/12.06.2020 г.    
Магдалена Юлиева Костова главен финансов инспектор   27/13.05.2020 г.    
Маргарита Атанасова Димитрова главен финансов инспектор   78/01.06.2020 г.    
Маргарита Георгиева Коцева държавен финансов инспектор   58/26.05.2020 г.    
Мариана Стоянова Енчева държавен финансов инспектор   43/18.05.2020 г.   220/13.08.2020 г.
Марина Александрова Амзова технически сътрудник 211/13.07.2020 г. 215/11.08.2020 г.    
Марина Любомирова Миронова финансов инспектор   100/04.06.2020 г.    
Мария Ивайлова Георгиева главен финансов инспектор   121/08.06.2020 г.    
Мария Илчова Велинова главен експерт   20/11.05.2020 г.    
Мария Колева Димитрова главен финансов инспектор   200/17.06.2020 г.;
202/18.06.2020 г.
   
Мария Петрова Николова главен специалист   14/11.05.2020 г.    
Мариян Николов Тодоров главен финансов инспектор   160/11.06.2020 г.    
Мерал Мехмедова Каменова началник на отдел   138/09.06.2020 г.    
Миглена Недялкова Милева държавен финансов инспектор   52/22.05.2020 г.    
Милена Христова Киманова-Иванова старши финансов инспектор    195/16.06.2020 г.    
Мила Венциславова Попниколова главен финансов инспектор   165/11.06.2020 г.    
Милена Георгиева Каймаканска-Костова началник на отдел   139/09.06.2020 г.    
Милена Иванова Матева юрисконсулт   151/11.06.2020 г.    
Милена Янкова Тихолова главен юрисконсулт   53/22.05.2020 г.    
Милена Христова Киманова -Иванова старши финансов инспектор    195/16.06.2020 г.    
Милен Стоянов Пенев главен финансов инспектор   146/10.06.2020 г.;
204/19.06.2020 г.
   
Мирослава Георгиева Карангова главен финансов инспектор   179/12.06.2020 г.    
Надежда Атанасова Николова

главен финансов инспектор

  51/21.05.2020 г.    
Надежда Трифонова Христова главен финансов инспектор   102/04.06.2020 г.;
199/17.06.2020 г.
   
Надя Вергилова Стефанова държавен финансов инспектор   159/11.06.2020 г.    
Недялка Панева Стойчева главен юрисконсулт   94/03.06.2020 г.    
Надя Петрова Дечева главен финансов инспектор   109/04.06.2020 г.    
Николай Тодоров Димитров главен финансов инспектор   95/03.06.2020 г.    
Орлин Цветанов Чулев държавен финансов инспектор   29/13.05.2020 г.;
168/12.06.2020 г.
   
Пенка Пеева Пеева главен финансов инспектор    193/15.06.2020 г.    1/07.02.2020 г.
Пенчо Колев Пенчев главен финансов инспектор   67/28.05.2020 г.    
Петър Димитров Георгиев старши финансов инспектор 214/11.08.2020 г. 219/13.08.2020 г.    
Петър Красимиров Ченков старши финансов инспектор   16/11.05.2020 г.    
Петя Костова Нейчева старши финансов инспектор   84/01.06.2020 г.    
Петя Телманова Коритарова главен специалист 196/17.06.2020 г. 209/08.07.2020 г.    
Петя Тодорова Петкова началник на отдел   140/10.06.2020 г.    
Пламен Веселинов Тодоров директор на дирекция   131/09.06.2020 г.    
Пламена Иванова Събева старши финансов инспектор   31/14.05.2020 г.    
Пламена Марчева Канева държавен финансов инспектор   162/11.06.2020 г.    
Полина Георгиева Георгиева старши финансов инспектор   198/17.06.2020 г.    
Радион Василев Карастанчев главен юрисконсулт   82/01.06.2020 г.    
Радостина Тодорова Маринова главен юрисконсулт   55/26.05.2020 г.    
Радка Гатева Игнева държавен финансов инспектор   21/11.05.2020 г.    
Радка Петкова Димитрова държавен финансов инспектор   70/28.05.2020 г.    
Роза Стайкова Малинова държавен финансов инспектор   59/26.05.2020 г.    
Розалина Крумова Петачка главен финансов инспектор   23/11.05.2020 г.    
Росен Живков Йовов държавен финансов инспектор   93/03.06.2020 г.    
Росица Генчева Хаджигенчева - Енева главен финансов инспектор   48/20.05.2020 г.    
Румяна Димитрова Пишева главен финансов инспектор   90/03.06.2020 г.    
Румяна Иванова Тодоринова началник на отдел   182/12.06.2020 г.    
Савина Йорданова Йорданова младши експерт   142/10.06.2020 г.    
Сашо Зарев Берков държавен финансов инспектор   145/10.06.2020 г.    
Светла Събчева Бояджиева главен експерт   106/04.06.2020 г.    
Светлозар Павлов Табов държавен финансов инспектор   152/11.06.2020 г.;
173/12.06.2020 г.
   
Силвия Златева Спасова държавен финансов инспектор   126/08.06.2020 г.    
Силвия Иванова Георгиева главен финансов инспектор   120/08.06.2020 г.    
Симона Валериева Стефанова главен финансов инспектор   111/04.06.2020 г.    
Симона Емилова Митова главен финансов инспектор   154/11.06.2020 г.    
Стела Валентинова Тотева финансов инспектор   26/13.05.2020 г.    
Стефан Стоянов Станев държавен финансов инспектор   41/18.05.2020 г.    
Стойна Трифонова Карабрайкова главен експерт   105/04.06.2020 г.    
Таня Добринова Спасова-Тодорова началник на отдел   99/03.06.2020 г.    
Таня Николова Топалова държавен финансов инспектор   166/11.06.2020 г.    
Таня Сашова Тодорова главен финансов инспектор   85/01.06.2020 г.    
Телман Николов Белин държавен финансов инспектор   101/04.06.2020 г.    
Теодора Антониева Христова

младши експерт

148/11.06.2020 г. 207/01.07.2020 г.    
Теменужка Георгиева Михайлова началник на отдел   76/29.05.2020 г.    
Теменужка Иванчова Велкова главен специалист   13/11.05.2020 г.    
Теменужка Любомирова Янинска старши юрисконсулт   64/27.05.2020 г.    
Теодора Василева Качулева началник на отдел   137/09.06.2020 г.    
Тереза Славова Илиева главен финансов инспектор   119/08.06.2020 г.    
Тинка Петрова Колева главен експерт   98/03.06.2020 г.   221/19.08.2020 г.
Траянка Драгомирова Цветкова - Огнянова началник на отдел   167/11.06.2020 г.    
Христо Христов Хубавенски

главен финансов инспектор

 

75/29.05.2020 г.

12/11.05.2020 г.;  

   
Цветан Каменов Навчев началник на отдел   132/09.06.2020 г.    
Цветомира Петрова Трифонова държавен финансов инспектор   113/05.06.2020 г.    
Юлия Енгелс Милкова началник на отдел   178/12.06.2020 г.    
Янчо Тилев Иванов главен финансов инспектор  

96/03.06.2020 г.

190/15.06.2020 г.

   

 

Таблица 2019