ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.3 
(Дата на подаване)
Декларация по чл. 35, ал. 1, т.4 
(Дата на подаване)
Айлин Бирол Неджибова главен финансов инспектор   46/17.05.2018 г.    
Албена Николаева Павлова финансов инспектор   92/ 05.06.2018 г.    
Александър Костов Ангелов главен юрисконсулт   41/ 17.05.2018 г.    
Александър Стоянов Димитров главен юрисконсулт   39/ 17.05.2018 г.    
Анелия Иванова Йорданова директор на дирекция   20/ 14.05.2018 г.    
Анна Георгиева Георгиева-Гърмидолова началник на отдел   135/ 07.06.2018 г.    
Анна Николаева Поповска главен финансов инспектор   155/ 08.06.2018 г.    
Антоанета Иванова Първанова директор на дирекция   118/ 06.06.2018 г.    118/ 06.06.2018 г.
Антон Асенов Стойнев държавен финансов инспектор   126/ 06.06.2018 г.    
Антония Ангелова Бурова старши експерт   97/05.06.2018 г.    
Антония Любомирова Топчиева-Михайлова главен юрисконсулт   80/ 04.06.2018 г.    
Антония Пламенова Киселова старши юрисконсулт 203/ 24.10.2018 г. 206/ 21.11.2018 г.    
Атанас Христов Атанасов главен финансов инспектор   127/ 06.06.2018 г.    
Борислава Цветанова Иванова финансов инспектор   190/ 17.07.2018 г.    
Боряна Цветанова Еленкова-Георгиева главен юрисконсулт   110/ 06.06.2018 г.    
Валентина Александрова Богданова старши експерт 193/ 20.08.2018 г. 193/ 17.09.2018 г.    
Валентинка Боянова Лазарова финансов инспектор 192/ 16.08.2018 г. 192/ 29.08.2018 г.    
Валери Василев Трифолчанов главен финансов инспектор   75/ 04.06.2018 г.    
Ваня Бисерова Влахова финансов инспектор 6/ 10.04.2018 г. 182/ 08.06.2018 г.    
Ваня Валентинова Минова главен юрисконсулт   149/ 08.06.2018 г.    
Ваня Георгиева Стойкова старши финансов инспектор 196/ 03.09.2018 г. 196/ 13.09.2018 г.    
Васил Иванов Райчев старши финансов инспектор   171/ 08.06.2018 г.    
Велияна Георгиева Кацарска главен финансов инспектор   179/ 08.06.2018 г.    
Венелина Георгиева Котларова главен финансов инспектор   58/ 29.05.2018 г.    
Весела Георгиева Тороманова главен финансов инспектор   169/ 08.06.2018 г.    
Виктор Пламенов Георгиев главен финансов инспектор   86/ 05.06.2018 г.    
Владимир Иванов Кенов държавен финансов инспектор   154/ 08.06.2018 г.    
Вяра Николаева Хранова главен юрисконсулт 198/ 17.09.2018 г. 198/ 11.10.2018 г.    
Вяра Стефанова Илиевска финансов инспектор   131/ 07.06.2018 г.    
Габриела Стоянова Ангелова юрисконсулт 202/ 15.10.2018 г. 204/ 09.11.2018 г.    
Георги Йоргов Йоргов държавен финансов инспектор   152/ 08.06.2018 г.    
Георги Киров Георгиев главен финансов инспектор 15/ 14.05.2018 г. 15/ 14.05.2018 г.    
Георги Красимиров Тучев финансов инспектор   120/ 06.06.2018 г.    
Георги Найденов Гочев държавен финансов инспектор   17/ 14.05.2018 г.    
Гергана Цанкова Станева старши финансов инспектор 51/ 22.05.2018 г. 51/ 22.05.2018 г.    
Дамян Ангелов Николов главен финансов инспектор   105/ 06.06.2018 г.    
Даниела Николова Стоянова главен финансов инспектор   181/ 08.06.2018 г.    
Даниела Орлинова Татарлиева старши финансов инспектор   44/ 17.05.2018 г.    
Денис Венциславов Кирилов младши експерт   63/ 31.05.2018 г.    
Десислава Георгиева Белчева главен финансов инспектор   166/ 08.06.2018 г.    
Десислава Николова Петрова - Георгиева финансов инспектор   116/ 06.06.2018 г.    
Димитър Александров Захариев държавен финансов инспектор   10/ 10.05.2018 г.    
Димитър Ангелов Митев главен юрисконсулт   47/ 17.05.2018 г.    
Димитър Борисов Христов Служител по сигурността на информацията   11/ 11.05.2018 г.    
Димитър Йорданов Минчев главен финансов инспектор   28/ 15.05.2018 г.    
Димитър Николов Добрилов заместник-директор 208 / 23.11.2018 г. 141/ 07.06.2018 г.    
Добрина Георгиева Конарова държавен финансов инспектор   72/ 04.06.2018 г.    
Дончо Атанасов Милев държавен финансов инспектор   34/ 16.05.2018 г.    
Донка Русева Пушкарова главен финансов инспектор   161/08.06.2018 г.    
Евгени Николаев Христов държавен финансов инспектор   31/ 16.05.2018 г.    
Елена Владимирова Тодорова старши юрисконсулт 66/ 08.05.2018 г. 66/ 01.06.2018 г.    
Елена Цветкова Колчева директор на дирекция   67/ 01.06.2018 г.    
Елза Венелинова Треновска държавен финансов инспектор 5/ 04.04.2018 г. 119/ 06.06.2018 г.    
Елисавета Цветанова Цонкова старши финансов инспектор   109/ 06.06.2018 г.    
Емилия Димитрова Динчева - Ковачева главен юрисконсулт   76/ 04.06.2018 г.    
Звездица Йорданова Стоименова главен специалист   122/ 06.06.2018 г.    
Ива Емилова Найденова старши финансов инспектор   145/ 08.06.2018 г.    
Ивайло Илиев Нонински държавен финансов инспектор   26/ 15.05.2018 г.    
Ивайло Кирилов Йотов старши финансов инспектор   125/ 06.06.2018 г.    
Иван Жечев Иванов държавен финансов инспектор   48/ 17.05.2018 г.    
Иво Николов Караиванов главен финансов инспектор   150/ 08.06.2018 г.    
Илиана Петрова Гьокова държавен финансов инспектор   106/ 06.06.2018 г.    
Ирена Благоева Чиндина финансов инспектор   168/08.06.2018 г.    
Ирена Борисова Великова старши специалист   188/ 12.07.2018 г.    
Ирена Мирчева Михайлова главен финансов инспектор   140/ 07.06.2018 г.    
Йорданка Георгиева Кръстанова главен финансов инспектор   112/ 06.06.2018 г.    112/ 06.06.2018 г.
Йорданка Иванова Стоименова директор на дирекция 209/ 27.12.2018 г. 12/14.05.2018 г.    
Камен Димитров Андонов главен финансов инспектор   167/ 08.06.2018 г.    
Катя Калоянова Мутафчиева финансов инспектор 2/ 26.03.2018 г. 70/ 04.06.2018 г.    
Красимира Илиева Тодорова главен финансов инспектор   129/ 07.06.2018 г.    
Кристина Димитрова Харискова старши юрисконсулт   98/ 06.06.2018 г.    
Лиляна Маринова Йорданова главен финансов инспектор   43/ 17.05.2018 г.    
Любомира Волинова Димитрова финансов инспектор   15/01.04.2019 г.    
Людмил Пламенов Самоиловски главен финансов инспектор   52/ 22.05.2018 г.    
Людмила Златанова Нейкова държавен финансов инспектор   173/ 08.06.2018 г.    
Магдалена Юлиева Костова главен финансов инспектор   180/ 08.06.2018 г.    
Маргарита Атанасова Димитрова главен финансов инспектор 137/ 07.06.2018 г. 137/ 07.06.2018 г.    
Маргарита Георгиева Коцева главен финансов инспектор   153/ 08.06.2018 г.    
Мариана Стоянова Енчева държавен финансов инспектор   49/ 17.05.2018 г.    
Мария Ивайлова Георгиева старши финансов инспектор   172/ 08.06.2018 г.    
Мария Илчова Велинова главен експерт   99/ 06.06.2018 г.    
Мария Колева Димитрова старши финансов инспектор   186/ 08.06.2018 г.    
Мария Петрова Николова старши специалист   96/ 05.06.2018 г.    
Мариян Николов Тодоров главен финансов инспектор   147/ 08.06.2018 г.    
Мерал Мехмедова Каменова началник на отдел   111/ 06.06.2018 г.    
Миглена Недялкова Милева държавен финансов инспектор 32/ 16.05.2018 г. 16.05.2018 г.    
Мила Венциславова Попниколова старши финансов инспектор   124/ 06.06.2018 г.    
Милена Георгиева Каймаканска-Костова началник на отдел   178/ 08.06.2018 г.    
Милена Иванова Матева юрисконсулт 199/ 01.10.2018 г. 199/ 29.10.2018 г.    
Милена Янкова Тихолова главен юрисконсулт   77/ 04.06.2018 г.    191/ 24.07.2018 г.
Мирослава Георгиева Карангова главен финансов инспектор   176/ 08.06.2018 г.    
Надежда Атанасова Николова старши финансов инспектор   93/ 05.06.2018 г.    
Надежда Трифонова Христова главен финансов инспектор   156/ 08.06.2018 г.    
Надя Вергилова Стефанова главен финансов инспектор   78/ 04.06.2018 г.    
Недялка Панева Стойчева старши юрисконсулт   40/ 17.05.2018 г.    
Надя Петрова Дечева главен финансов инспектор   45/ 17.05.2018 г.    
Николай Тодоров Димитров старши финансов инспектор   36/ 16.05.2018 г.    
Орлин Цветанов Чулев държавен финансов инспектор   157/ 08.06.2018 г.    
Пенка Пеева Пеева главен финансов инспектор   55/ 22.05.2018 г.    12/05.03.2019 г.
Пенчо Колев Пенчев главен финансов инспектор   18/ 14.05.2018 г.    
Петър Красимиров Ченков финансов инспектор   9/ 09.05.2018 г.    
Петя Костова Нейчева финансов инспектор 4/ 02.04.2018 г. 71/ 04.06.2018 г.    
Петя Тодорова Петкова началник на отдел   121/ 06.06.2018 г.    
Пламен Веселинов Тодоров директор на дирекция   139/ 07.06.2018 г.    
Пламена Иванова Събева финансов инспектор   56/ 22.05.2018 г.    
Пламена Марчева Канева държавен финансов инспектор   183/ 08.06.2018 г.    
Полина Георгиева Кокалова финансов инспектор   85/ 05.06.2018 г.    
Радион Василев Карастанчев главен юрисконсулт   107/ 06.06.2018 г.    107/ 06.06.2018 г.
Радка Гатева Игнева държавен финансов инспектор   162/ 08.06.2018 г.    
Радка Петкова Димитрова държавен финансов инспектор   146/ 08.06.2018 г.    
Роза Стайкова Малинова държавен финансов инспектор   159/ 08.06.2018 г.    
Розалина Крумова Петачка главен финансов инспектор   151/ 08.06.2018 г.    
Росен Живков Йовов държавен финансов инспектор   184/ 08.06.2018 г.    
Росица Генчева Хаджигенчева - Енева главен финансов инспектор   33/ 16.05.2018 г.    
Румяна Димитрова Пишева главен финансов инспектор   165/ 08.06.2018 г.    
Румяна Иванова Тодоринова началник на отдел   175/ 08.06.2018 г.    
Сашо Зарев Берков държавен финансов инспектор   128/ 06.06.2018 г.    
Светла Събчева Бояджиева старши експерт   103/ 06.06.2018 г.    
Светлозар Павлов Табов държавен финансов инспектор   61/ 30.05.2018 г.    
Силвия Златева Спасова държавен финансов инспектор   113/06.06.2018 г.    
Силвия Иванова Георгиева старши финансов инспектор   94/05.06.2018 г.    
Симона Валериева Стефанова финансов инспектор 138/ 07.06.2018 г. 138/ 07.06.2018 г.    
Симона Емилова Митова главен финансов инспектор   117/ 06.06.2018 г.    
Стела Валентинова Тотева финансов инспектор   54/ 22.05.2018 г.    
Стефан Стоянов Станев държавен финансов инспектор   81/ 04.06.2018 г.    
Стойна Трифонова Карабрайкова главен експерт   102/ 06.06.2018 г.    
Таня Добринова Спасова-Тодорова началник на отдел   83/ 04.06.2018 г.    
Таня Николова Топалова началник на отдел   174/ 08.06.2018 г.    
Таня Сашова Тодорова главен финансов инспектор   158/ 08.06.2018 г.    
Телман Николов Белин държавен финансов инспектор   160/ 08.06.2018 г.    189/ 16.07.2018 г.
Теменужка Георгиева Михайлова началник на отдел   100/ 06.06.2018 г.    
Теменужка Любомирова Янинска старши юрисконсулт 8/ 16.04.2018 г. 69/ 04.06.2018 г.    
Теодора Василева Качулева началник на отдел   53/ 22.05.2018 г.    
Тереза Славова Илиева главен финансов инспектор   132/ 07.06.2018 г.    
Тинка Петрова Колева главен експерт   35/ 16.05.2018 г.    
Траянка Драгомирова Цветкова - Огнянова главен юрисконсулт   142/ 07.06.2018 г.    
Цветан Каменов Навчев началник на отдел   123/ 06.06.2018 г.    
Цветомира Петрова Трифонова главен финансов инспектор   16/ 14.05.2018 г.    
Юлия Енгелс Милкова главен експерт   170/08.06.2018 г.    
Янчо Тилев Иванов главен финансов инспектор   37/ 16.05.2018 г.    37/ 16.05.2018 г.