ПРОВЕДЕ СЕ РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

25 Април 2018

   На 25.04.2018 г. се проведе дискусия между експерти от Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки и Международната банка за възстановяване и развитие във връзка с изпълнение на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги в сектора на обществените поръчки.

   По време на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с Компонент 2 на споразумението, отнасящо се до наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори и се поеха ангажименти за обмен на данни и информация във връзка с проекта „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП)“.

    Страните се договориха за продължаване на сътрудничеството.