Промени в Закона за държавната финансова инспекция

06 Февруари 2024

В Държавен вестник бр. 11 от 06.02.2024 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция. Законът влиза в сила от 10.02.2024 г.

Водени от идеята за прозрачност на управлението и повишаване на доверието на обществеността в държавните институции в областта на защитата на публичните финансови интереси, съгласно новите разпоредби на Закона, АДФИ ще публикува на своята интернет страница докладите за резултатите от финансовите инспекции и мотивираните писмени заключения в 14-дневен срок от изготвяне на заключенията без да се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация защитена по силата на закон.

При настъпила промяна след приключването на финансовата инспекция, включително свързана с административнонаказателно и/или начетно производство, информацията ще се актуализира на интернет страницата на агенцията в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства.

В рубриката „Финансови инспекции“ ще се публикуват докладите и заключенията за инспекциите, започнали след датата на влизане в сила на Закона.