АДФИ стартира нов проект по ОПАК с акцент върху специализираните обучения

АДФИ стартира нов проект по ОПАК с акцент върху специализираните обучения

29 Септември 2014

Агенцията за държавна финансова инспекция започна изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет на АДФИ чрез специализирани обучения". Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.

След успешното изпълнение на двата проекта по ОПАК, насочени към повишаване на квалификацията и усъвършенстване на професионалните умения на служителите, АДФИ е мотивирана да продължи усилията си в тази насока. Акцентът в новия проект е провеждането на специализирани обучения, пряко обвързани със специфичната дейност на служителите на агенцията - защитата на публичните финансови интереси чрез извършване на финансови инспекции. Предвидено е през едногодишния период на изпълнение на проекта да бъдат проведени четири тясноспециализирани обучения и 17 обучения в Института по публична администрация. Общата стойност на проекта от близо 200 000 лв. ще осигури възможност на всички служители да участват в две или три специализирани обучения.

По-подробна информация за целите, резултатите и основните дейности по проекта може да намерите тук.