211 служители се обучаваха по първия проект на АДФИ по ОПАК

211 служители се обучаваха по първия проект на АДФИ по ОПАК

05 Юни 2014

Проект „Компетентни служители - ефективна администрация" за подобряване на професионалната компетентност на служителите от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) със средства от ЕС приключи успешно. В рамките на една година по проекта бяха проведени различни форми на обучения, чрез които да се подобрят специфичните умения и компетенции на служителите.

„Това е първият проект на АДФИ по ОПАК, който е изключително успешен и най-важното е, че се постигна желания положителен ефект върху мотивацията на служителите", заяви ръководителят на УО на ОПАК Моника Бийчър по време на заключителната пресконференция по повод обявяването на резултатите от изпълнението на проекта. „Редовното обучение на служителите води до повишаване на ефективността и квалификацията им, затова ще продължим да работим в тази посока", коментира Юлиан Капанов, главен секретар в АДФИ.

На заключителната пресконференция по проекта се обявиха резултатите от неговото изпълнение - проведени са обучения в 5 основни направления. 21 служители на ръководни постове са подобрили своите експертни умения в областта на разработването и провеждането на политики, механизми за координация на органите на изпълнителната власт, превенция на корупционния риск, е-управление, организационно развитие и управление на промяната, изграждане на комуникационна стратегия. 15 служители от Общата администрация на АДФИ са обучени в областта на финансовото и стопанско управление, управлението на човешките ресурси, ефективната комуникация в държавната администрация и информационната осигуреност. Обучение по счетоводна отчетност и контрол в бюджетно предприятие, законосъобразно разходване на средства, основни принципи и производства на административния процес преминаха 45 служители от Специализираната администрация на Агенцията.

В рамките на 5 месеца 70 служители са обогатили знанията си по английски език, като 52 от тях са с място на работа град София, а 18 са с месторабота в различни областни градове в страната.

60 ръководни кадри и ключови експерти участваха в двудневен семинар на тема: „Повишаване ефективността на работата", по време на който чрез теория и практически задачи се запознаха по-подробно с: роля на лидерите, мотивация на персонала, вземане на решения и управление на конфликти.

„Резултатите ни са повече от задоволителни", обобщи ръководителят на проекта Мими Соколова. Тя добави, че това е приносът на АДФИ към изграждането на магистрала от знания, които водят до повишаване ефективността на служителите и подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса.

Проектът „Компетентни служители - ефективна администрация" се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Инициативата е в съответствие с основната цел на правителството за изграждане на модерна държавна администрация и е изцяло насочена към подобряването на политиката по управление на човешките ресурси.