Министерският съвет прие Отчета за дейността на АДФИ за 2013 година

29 Май 2014

Министерският съвет прие Отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2013 година.

Извършените през 2013 г. от АДФИ финансови инспекции и проверки са 478. От 2012 година, след изменения в законодателството, агенцията извършва финансови инспекции в областта на обществените поръчки въз основа на годишен план - 202 са приключените планови финансовите инспекции и проверки през 2013 година. Извънплановите финансови инспекции и проверки - въз основа на постъпили сигнали и искания - са 276.

През 2013 са проверени 2 484 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 2 545 272 457 лв. При 1 376 проверени обществени поръчки ( 55% от общо проверените) са установени нарушения:

  • При 777 обществени поръчки ( 31 % от общо проверените) са установени нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. От тях 522 са случаите на сключени договори на стойност 269156733 лв. без проведени процедури за възлагане на обществени поръчки при наличие на основания за това; 146 са случаите на възлагането на договори за малки обществени поръчки без събрани три оферти; при 27 обществени поръчки е установено, че възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите; при 38 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки без законови основания за това, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., и при 44 случая неоснователно са проведени процедури на договаряне без обявление или договаряне с покана вместо провеждане на открити процедури.

  • При 599 обществени поръчки ( 24 % от общо проверените) са констатирани нарушения, които имат процедурен характер ( неспазване на срокове, неизпращане на информации за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и други).

При извършените финансови инспекции са установени нарушения на бюджетната и финансова дисциплина в размер на 113 132 208 лв., за които органите на АДФИ налагат административно-наказателна отговорност, в т.ч. за нарушения на Закона за счетоводството и нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност; при извършени разходи без одобрени средства по бюджетите; използване на целеви субсидии не по предназначение и др.

През 2013 година са установени виновно причинени вреди в размер на 38 163 518 лв., от които по време на инспекциите са възстановени 106 782 лв., за 1 337 653 лв. са съставени 18 акта за начет срещу 28 длъжностни лица, а за останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

През годината са съставени 2 886 акта за установяване на административни нарушения, в т.ч. 1 902 на физически лица и 984 на юридически лица. По образувани административно-наказателни производства са издадени 1 751 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 4 515 250 лева.

Пълният текст на отчета и диаграмите към него са поместени в раздел Годишни отчети.