Започна втори проект на АДФИ по ОПАК

Започна втори проект на АДФИ по ОПАК

28 Януари 2014

Проект „Обучението - гаранция за професионализъм и развитие" (съгласно договор рег. № 13-22-128 / 27.01.2014 г.) ще бъде изпълняван от Агенцията за държавна финансова инспекция през следващите девет месеца. Проектът се осъществява по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

Това е вторият проект по ОПАК на АДФИ, насочен към повишаване квалификацията на служителите и целящ подобряването на техните професионални знания, умения и компетентности. Успешното му изпълнение ще допринесе за укрепването на административния капацитет и повишаване на ефективността от дейността на агенцията. С проекта ще се осигури възможността да бъдат обучени 142 служители по различни теми, съобразени с техните професионални задължения.

По-подробна информация за целите, резултатите и основните дейности по проекта може да намерите тук.