АДФИ представи резултатите от дейността си за 2007 година

АДФИ представи резултатите от дейността си за 2007 година

14 Май 2008

Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси. Целта се постига чрез изпълнението на следните основни задачи: извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата, посочени в чл.4 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), установяване на нарушения на нормативните актове, както и индикатори за извършени измами, разкриване на причинени вреди на имуществото на проверяваните организации и лица, привличане към имуществена и административно наказателна отговорност на виновните лица и установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Целите, задачите, принципите и обхватът на дейността по държавна финансова инспекция, както и статутът и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са уредени със Закона за държавната финансова инспекция, Правилника за прилагане на ЗДФИ и Устройствения правилник на АДФИ.

Към 01.01.2007 г. утвърдената численост на агенцията е 192 щатни бройки, а към 31.12.2007г. е 189 щатни бройки.

Държавната финансова инспекция се осъществява по постъпили молби, жалби, сигнали и искания от физически и юридически лица, по искания от министъра на финансите или Министерския съвет, по постановления на органите на прокуратурата и други. През 2007 година в агенцията са постъпили общо 403 искания за извършване на финансови инспекции. Остатъкът от постъпили искания от 2006 година, по които не са извършени инспекции, е 179 или през годината са били налични 582 искания за възлагане на финансови инспекции. По 115 от получените искания е направен отказ за извършване на финансови инспекции, поради това че не отговарят на нормативните изисквания. От останалите 467 искания по 302 са възложени финансови инспекции, с което е постигнат обхват от 64.7%. Към 31 декември 2007 г. са останали 165 искания, по които не са възложени финансови инспекции, поради липса на свободен административен капацитет - финансови инспектори. През отчетната година органите на агенцията се самосезираха от Регистъра за обществени поръчки (РОП) за проверка по законосъобразност на 144 проведени процедури за обществени поръчки.

По получените искания и самосезиране от РОП Агенцията за държавна финансова инспекция е възложила 513 финансови инспекции, които заедно с 44 преходни инспекции от 2006 година са общо 557. Към края на 2007 година са приключени 525 финансови инспекции, в т.ч.: 138 в общини, 99 в търговски дружества с държавно участие, 52 в търговски дружества с общинско участие, 15 в министерства, 136 в други разпоредители с Републиканския бюджет, 23 в други разпоредители с общински бюджети и 62 в други организации (фондации, търговски дружества, в които държавата и общините нямат блокираща квота, и др.). Среднодневният разход за една финансова инспекция е 27.6 дни.

Агенцията е сезирана за 908 нарушения, от които са потвърдени 663 (73 %), непотвърдени 245 (27 %) и допълнително са установени 1 683 по възложените за проверка задачи.

При извършените финансови инспекции са констатирани:

· Виновно причинени вреди в размер на 12 210 095 лв., от които:

- вреди, за които от нарушителите се търси пълна имуществена отговорност по реда на ЗДФИ, в размер на 3 399 725 лв. в следствие на липси, причинени умишлено, причинени не, при или по повод изпълнение на служебни задължения, получени без правно основание или по дарение и причинени от лица, които са разпоредили или допуснали незаконни плащания и носят пълна имуществена отговорност солидарно с лицата получатели. Най-голям дял от тези вреди е констатиран в търговски дружества с държавно участие - 2 363 981 лв. В следствие на предприетите действия по време на финансовите инспекции са възстановени 124 153 лв. и са съставени 103 акта за начет срещу 125 длъжностни лица за 3 275 547 лв.

- други установени вреди в размер на 8 810 370 лв. в следствие на неправомерно изплатени суми по договори, несъбрани отписани вземания с изтекъл давностен срок в случаите на непредприети действия за събирането им, незаконосъобразно разходване на средства от бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове, преразход на горива, суровини и материали и др. Най-голям дял от тези вреди е констатиран в търговски дружества с държавно участие - 8 135 676 лв. Във връзка с реализирането на вредите са направени предложения пред компетентните органи за търсене на имуществена отговорност от 23 лица по общия исков ред и от 6 длъжностни лица по Кодекса на труда.

- предотвратени са вреди в размер на 293 167 лв., от които 289 214 лв. са от събрани вземания по недължими плащания по договори.

· Проверени са 1 529 процедури за обществени поръчки на стойност 1 031 904 077 лв. Установени са 1 548 нарушения при 776 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 601 292 683 лв., от които:

- в общините - 493 нарушения при 293 процедури на стойност 164 473 694 лв.

- в други разпоредители с общински бюджети - 6 нарушения при 5 процедури на стойност 186 724 лв.

- в търговски дружества с държавно участие - 384 нарушения при 257 процедури на стойност 140 138 968 лв.

- в търговски дружества с общинско участие - 87 нарушения при 52 процедури на стойност 12 189 068 лв.

- в министерства - 65 нарушения при 29 процедури на стойност 2 761 028 лв.

- в други разпоредители с кредити по републиканския бюджет - 497 нарушения при 185 процедури на стойност 262 693 844 лв.

- и др.

· Констатирани са 202 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 29 984 425 лв. при наличие на основание за това, като най-голям дял непроведени процедури са установени в общини (79 случая) и в търговски дружества с държавно участие (78 случая).

· За установените нарушения при процедурите за обществени поръчки и за непроведените процедури с обща стойност 547 555 690 лв. са съставени са 1 739 акта за установяване на административни нарушения срещу 510 лица.

· Установени са нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина в размер на 65 305 723 лв., като най-голям е размерът в търговските дружества с държавно участие - 51 590 417 лв. и в търговските дружества с общинско участие - 7 133 007 лв. Установени са. 202 нарушения на Закона за счетоводството; 71 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и нарушения на специални закони, наредби, правилници и др. Съставени са 190 акта за установяване на административни нарушения срещу 96 лица за нарушения на стойност 11 337 814 лв., предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ.

Предприети са следните последващи мерки:

· На основание чл. 18 от ЗДФИ са дадени 67 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушения и/или отстраняване на вредоносни последици от тях, направени са 5 предложения пред компетентните органи за спиране на действия, водещи до извършване на нарушения и причиняване на вреди; 96 предложения за търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностни лица по реда на КТ и Закона за държавния служител;

· На прокуратурата по компетентност са изпратени 604 констатации от 105 доклада за извършени финансови инспекции в изпълнение на разпоредбите на чл. 19 от ЗДФИ и 23 констатации от 2 доклада за извършени проверки на секторни възложители на основание чл. 126, ал. 4 от ЗОП;

· На основание чл.20 от ЗДФИ за констатираните нарушения в проверяваните обекти са уведомени горестоящите разпоредители с бюджетни кредити, общинските съвети, органите, упражняващи правата на собственост на държавата и общините в капитала на търговските дружества, както и финансиращия орган в случаите на констатирани нарушения при разходване на средства от РБ, общинските бюджети, по международни договори или програми на Европейския съюз и други.

Анализът на резултатите от инспекционната дейност налага следните изводи:

· От общо постъпилите искания 68.4% са молби, жалби и сигнали от държавни органи, физически и юридически лица, което показва висок интерес към дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция.

· Получената в агенцията информация за нарушения може да се определи като надежден източник - при финансовите инспекции са потвърдени 73% от подадените данни за нарушения.

· Приоритетно, с цел спазване на законоустановените срокове са възлагани финансови инспекции по искания на Министерския съвет или министъра на финансите, прокуратурата, Сметната палата и Агенцията за обществени поръчки.

· От виновно причинените вреди, за които се търси пълна имуществена отговорност по реда на ЗДФИ, 70% са установени в търговски дружества с държавно участие. Това показва необходимост от осъществяване на периодичен финансов контрол от страна на държавата в тези търговски дружества.

· При проверките на процедури за обществени поръчки са установени нарушения в 51% от броя им и при 58% от стойността им. Това показва, че областта на обществените поръчки продължава да бъде рискова и е необходимо предприемане на действия за подобряване на предварителния и текущия контрол от страна на възложителите на обществени поръчки.

· 72 % от нарушенията в областта на обществените поръчки са установени при финансови инспекции, възложени съгласно информация от Регистър за обществени поръчки и по констатации от доклади на Сметната палата.

· 90% от размера на установените вреди са констатирани при финансови инспекции, възложени по искане на прокуратурата, физически или юридически лица.