През юли одиторите от агенцията установиха вреди за 9, 972 милиона лева

15 Октомври 2003

През юли 2003 г. финансово-контролните органи на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол приключиха 240 вътрешни одита и откриха нови 170. По време на одитите, завършили през отчетния период, са констатирани общо вреди за 9 972 137 лева.Най-много вреди са установили одиторите от ТД на АДВФК-Перник - за 8 555 972 лв., ТД на АДВФК-Кюстендил - 408 875 лв., ТД на АДВФК-Сливен - 330 640 лв., ТД на АДВФК-Враца - 174 702 лв., ТД на АДВФК-В. Търново - 124 161 лв. и други.

В резултат на проверките са съставени 151 актове за административни нарушения, издадени са 100 наказателни постановления, съставени са и 14 акта за начет за търсене на пълна имуществена отговорност. С цел подобряване на дейността на одитираните обекти са дадени общо 661 препоръки. За отстраняване в определен срок на констатираните нарушения са дадени 189 писмени указания (по чл.39, т.1 от Закона за ДВФК). Пред съответните компетентни органи са направени 2 предложения за спиране на действия, които причиняват вреди на одитирани обекти, както и 4 предложения за отмяна на незаконни актове на ръководители на одитирани обекти.Поради съмнение за наличие на данни за престъпления 105 констатации са предоставени на органите на прокуратурата. (по чл.40, ал.1 на Закона за ДВФК). По компетентност са изпратени 38 констатации за установени, но невнесени по време на проверката задължения към държавата и общините. През едномесечния отчетен период са проверени 418 обществени поръчки, при 128 от които са констатирани нарушения.По време на одитите е проверена дейността на 283 материално-отговорни лица.

По-съществени нарушения са установени при проверката на "Стомана" АД-гр. Перник, където са констатирани вреди за 8 552 491 лева. Анализът показва, че тези вреди са вследствие на продажби на активи по цени, които са по-ниски от отчетната им стойност, от неправилно начислени обезщетения по Кодекса на труда, от неначислени данъци и вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане, неосчетоводени приходи от наем и от лихви и други.Сериозни вреди са констатирани и от одиторите в ТД на АДВФК-Кюстендил при проверката на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД в с. Големо село - за 387 741 лева. Нарушенията са допуснати в резултат на отчитане на неизвършени строително-монтажни работи по сключени договори по Закона за обществените поръчки, изплатени суми над договорираните и т. н. Констатациите от одитния доклад са изпратени на органите на прокуратурата.Финансово-контролните органи на Агенцията са установили вреди и при проверката на Военно-животновъдния комплекс "Родопа" ООД-Нова Загора - за 330 000 лв., вследствие на поети задължения по запис на заповед, въз основа на която е издаден изпълнителен лист от Районен съд - Нова Загора. Вреди в размер на 174 702 лв. са констатирани при извършен вътрешен одит на РМЗ "Вратцата"ООД-Враца, в "Пътно поддържане" ЕООД-Пловдив - 98 480 лв., "Интендантско обслужване" ЕАД-София, клон Горна Оряховица - 30 233 лв., Електроразпределителен район-Асеновград - 12 533 лв. и други.