ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ТУИНИНГ ПРОЕКТЪТ "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ", ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ФАР

22 Октомври 2003

На 22 октомври 2003 г. в хотел "Рила" се състоя пресконференция, на която бяха представени основните резултати от приключилия Туининг проект "Укрепване на държавния вътрешен финансов контрол", финансиран по Програма ФАР.

Пресконференцията бе организирана от Гинка Драганинска - директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) и ръководител на проекта от българска страна, и от ръководителя на проекта от френска страна Пол-Анри Ватин -ръководител на Главния финансов департамент на областта Рона-Алп. На срещата присъстваха Джовани Ди Джироламо - първи секретар на Делегацията на Европейската комисия в България, Паулина Станоева - съветник на Делегацията на ЕК в България, Мартин Туе - пред-присъединителен съветник по проекта, френски и български експерти и гости.

Договорът за Туининг проекта бе подписан през ноември 2001 г. за срок от две години между Министерството на финансите на Република България, представлявано от АДВФК, и Министерството на икономиката, индустрията и финансите на Република Франция. Проектът, финансиран по програма ФАР на Европейския съюз, възлиза на 1 298 587 евро.

Дейностите по договора бяха осъществени в рамките на четири компонента. Изпълнението им доведе до развитие на законовата рамка, обучение на част от одиторите като обучаващи във всички видове одит, реорганизиране на административните структури, подобряване на вътрешната комуникация и изграждане на нова информационна система.

В тясно сътрудничество българските и френските експерти разработиха вътрешни нормативни актове, регламентиращи специфичните процедури при извършване на одит, в съответствие с европейските стандарти и практики. Новата законова рамка бе проверена чрез пилотни одити. Разработен бе и Наръчник на вътрешния одитор.

В съответствие със Стратегията за развитие на административния капацитет на агенцията бяха направени предложения за изменения в структурата и бе приет План за вътрешна комуникация.

Български експерти посетиха Франция, Холандия и др. европейски страни, за да се запознаят и впоследствие да представят опита на тези страни в областта на одита. Семинари бяха проведени и в България, по време на които експертите бяха обучени по различните процедури при извършване на вътрешен одит. Сега те предават придобитите знания на своите колеги в агенцията. С цел да се повишат квалификацията и мотивацията на държавните служители бе разработена нова система за оценка на персонала.

Работата на вътрешните одитори бе улеснена от новата информационна система и съвременния професионален софтуер. Разработва се Интранет страница на АДВФК, която ще допринесе за подобряване на вътрешната комуникация.