ПРИЕТ Е НОВ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АДВФК

08 Януари 2004

Министерският съвет одобри нов Устройствен правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). С правилника се цели укрепване на административния капацитет и усъвършенстване на структурата на агенцията.

В новия Устройствен правилник се отделя съществено внимание на развитието на вътрешния одит като основна функция на АДВФК, по-специално на одита и сертификацията на средствата от фондове и програми на ЕС, на управлението на персонала - обучение, подбор, оценка, както и на функциите по развитие на информационните технологии и комуникацията.

Според Устройствения правилник по-съществените изменения в структурата на АДВФК са:

Предвижда се намаляване на броя на териториалните дирекции на агенцията от 28 на 9, като се определя и районът им на действие. В правилника се предлага териториални дирекции да функционират в София-град, София-област, Враца, Плевен, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора. В другите градове със сега съществуващи териториални дирекции остават стуктури със статут на отдели. Целта на реорганизацията е да се оптимизира дейността на териториалните структури, като едновременно с това се постигне съответствие между одитираните обекти в района и числения състав на одиторите. Редуцирането на териториалните дирекции е съобразено с тяхното местоположение в съответния район, с изградените в тях сървъри на информационната система на агенцията, със седалищата на апелативните съдилища в България и с изискването за намаляване на бюджетните разходи.

Съществуващите дирекции в Централно управление на агенцията се трансформират в нови, без да се увеличава общият им брой и бюджетните разходи.

Създава се дирекция "Информационни технологии и комуникация", с цел повишаване на ефективността на одитния процес чрез използуване на информационни технологии, както и подобряване на вътрешната и външната комуникация на агенцията.

Създава се дирекция "Хармонизация и методология на одитната дейност", която ще даде възможност да се подобри и уеднакви одитната практика на одиторите от агенцията, чрез изготвяне и разпространение на указания, наръчници и стандарти. По този начин се формира единен център за методология на вътрешните одити в публичния сектор.

Създава се дирекция "Организация и координация на контролната дейност", чиято цел е да се усъвършенстват планирането, отчитането, контролът върху качеството на одитната дейност и върху организацията на плановите и извънплановите одити, както и на проверките по Закона за обществените поръчки.

Съществуващият в момента отдел "Контрол върху разпоредители със средства от ЕС" се трансформира в дирекция "Одит и сертификация на средства от ЕС", с два самостоятелни отдела по сертификация и по вътрешен одит. Трансформацията се налага и с оглед на предстоящото увеличаване на средствата за България по пред-присъединителните инструменти ФАР, ИСПА и САПАРД след приемането в ЕС на 10-те страни-кандидатки през май 2004 година.

Преструктурирането на отдела е и в съзвучие с формулираната обща цел на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Кохезионният фонд осигурява инвестиции за инфраструктурни обекти на по-бедните страни-членки на ЕС). Едно от трите основни изисквания на ЕС за предоставяне на средства по тези фондове е наличието на ефективно функциониращи механизми и процедури за финансов контрол и вътрешен одит. Трансформацията на отдел "Контрол върху разпоредители със средства от ЕС" в дирекция ще отговори по-пълно и по-точно на изискванията, поставени пред АДВФК с оглед бъдещото членство на страната в Европейския съюз.

Необходимостта от промяна в структурата произтича от стратегически документи като Документа за политиката на Р България в областта на държавния вътрешен финансов контрол, актуализиран и приет от Министерския съвет на 19 септември 2002 година. Препоръки за подобряване на структурата бяха дадени и от представители на Европейската комисия. Главна дирекция "Бюджет" на Европейската комисия препоръча да бъде формирано централно звено за хармонизация на вътрешния одит. Такова изискване беше поставено и на заседания на Подкомитет № 8 България-Европейски съюз.

С цел укрепване на държавния вътрешен финансов контрол в България, беше реализиран двегодишен туининг-проект по програма ФАР, съвместно с Министерството на икономиката, финансите и индустрията на Република Франция, който приключи през октомври 2003 година. В изпълнение на проекта беше изготвена концепция за промяна в структурата на агенцията.

В Редовния доклад на ЕК за България за 2003 г. също бе направена препоръка за усъвършенстване на познанията и уменията на одиторите, за развитие на информационната система и подобряване на административния капацитет на регионалните служби.