Резултати от одита на БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

26 Февруари 2004

Контролните органи на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол извършиха извънпланов вътрешен одит в Българската национална телевизия по конкретна финансово-контролна задача - проверка на законосъобразността на сключения на 28.01.2004 год. от БНТ договор за търговско представителство с "Видео Интернешънъл - България" ООД.

Основните констатации и изводи в одитния доклад са:

1.Договорът като цяло отговаря на законовите изисквания, независимо от някои пропуски, за които в доклада са направени съответните препоръки. Като най-сериозно нарушение в случая е констатираната липса на предварителен контрол от страна на финансовия контрольор на БНТ, което не прави конкретния договор незаконосъобразен, но води до повишаване на риска от извършване на незаконосъобразни действия и означава, че въведените системи за финансово управление и контрол (СФУК) в БНТ не функционират достатъчно ефикасно.

2. Сключването на конкретния договор за посредничество и/или пряко представителство не е незаконосъобразно от гледна точка на неговия предмет. Подписването на договора е в правомощията на генералния директор, съгласно чл.68, т.2 от Закона за радиото и телевизията. Подписите на финансовия директор, на директора на дирекция "Маркетинг и реклама" и на главния юрисконсулт са положени в съответствие с длъжностните им характеристики и съгласно Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ.

В Закона за радиото и телевизията няма разпоредба, която да поставя изисквания за задължително утвърждаване от УС на БНТ на договор за търговско представителство без определена стойност. Чл.62, т.11 от Закона за радиото и телевизията изисква задължително договорите за реклама и спонсорство да бъдат утвърждавани от УС на БНТ и му предоставя правото да регламентира кои други договори и на каква стойност следва да бъдат утвърждавани от този орган.

Правилникът за организацията и дейността на УС на БНТ също не съдържа изисквания за утвърждаване на подобен тип договори. В него е посочено само, че се утвърждават договори на стойност над 50 000 лева. Договорът с "Видео Интернешънъл - България" ООД не попада в обхвата на това изискване, тъй като няма определена стойност. Уговореното възнаграждение на търговския представител е определено в проценти от стойността на договори за реклама и спонсорство, които ще бъдат сключвани в изпълнение на този договор. Това прави стойността на договора определяема. В правомощията на УС на БНТ е да постави изискване за утвърждаване на такъв тип договори, каквото липсва към този момент. В Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ не са регламентирани и сроковете за утвърждаване на договорите.

В тази връзка са направени препоръки в Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, в частта му уреждаща утвърждаването на сключените договори, да бъдат разписани правила относно договорите с определяема стойност, както и срокове, в които всички сключени договори следва да бъдат утвърждавани от УС, а също и ясни процедури, по които да се извършва утвърждаването на договорите от УС на БНТ.

Към момента на извършване на одита подписването на договора от страна на генералния директор не противоречи на законовите изисквания, отнасящи се до компетентност на органите, които имат право да сключват договори от името на БНТ.

4. Към момента на извършване на одита екипът не е в състояние да прецени бъдещото изпълнение на договора и заложените клаузи от взаимна изгода. Съгласно условията по договора за настоящата 2004 год. може да бъде дефинирано следното:

* До момента на утвърждаване на договорите за реклама и спонсорство от УС на БНТ и реализиране на съответните приходи, БНТ не поема задължение да заплаща каквито и да е възнаграждения на "ВИ - България"ООД.

* Договорът би могъл да бъде изключително изгоден за БНТ при максимално уплътняване на годишното рекламно време, особено през юни, когато БНТ ще предава пряко Европейското първенство по футбол в Португалия, както и Олимпийските игри в Атина, Гърция. Това от своя страна би довело до значително повишаване на базата за постъпления от реклама и спонсорство за следващите две години.

* Договорът би могъл да бъде и нефункционален при евентуално бламиране от страна на Управителния съвет на привлечените от "ВИ-България" ООД рекламодатели или спонсори.

5. Одиторският екип счита, че задължението за изплащане на 3 млн. лв. няма характера на неустойка, тъй като неустойката е уговорено между страните обезщетение за претърпени вреди в резултат на неизпълнение или лошо изпълнение на договорните задължения. В конкретния случай се касае за уговорена от страните възможност за прекратяване на договора.

Независимо от изключително високия медиен и обществен интерес, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол държи да подчертае, че одитът не беше повлиян от странични фактори (външни и вътрешни) и беше извършен с висок професионализъм и в пълно съответствие със Закона за държавния вътрешен финансов контрол и вътрешните правила на агенцията.