Приет е докладът за резултатите от проверката за изразходването на средствата за местните избори

03 Юни 2004

Министерският съвет прие Доклад за обобщените резултати от извършени проверки от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) по разходването на средствата, предоставени за подготовка и произвеждане на местните избори през 2003 година. Докладът бе представен от министъра на финансите Милен Велчев.

С решение на Министерския съвет №628 от 05.09.2003 г. на АДВФК е възложено да извърши проверки във връзка с разходването на средствата в размер на 11 948 000 лв., предоставени от бюджета за местните избори през 2003 година. В изпълнение на решението АДВФК е проверила 9 първостепенни разпоредители, сред които МС, БНТ, БНР, БТА и др., както и 28 областни администрации.

При проверките е установено, че от предоставените средства в общ размер 11 948 000 лв. е реализирана икономия на 148 881 лева. При разходването на целевите средства са установени случаи на изплатени възнаграждения на членове от избирателните комисии в размер, по-висок от определените от ЦИКМИ, случаи на извършени допълнителни разходи за охрана, въпреки че за охраната на избирателните секции от Национална служба "Полиция" са отпуснати средства на МВР. При проверките е констатирано, че общините не са възстановили неизразходвана част от отпуснатите им средства за местните избори в общ размер 36 635 лева.

Контролните органи на АДВФК са дали конкретни препоръки за отстраняване на нарушенията, неправомерно разходваните средства са възстановени. Като цяло одиторите оценяват констатираните нарушения, пропуски и слабости като несъществени в рамките на процеса по разходване на бюджетните средства, предоставени за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2003 година.

Крайният извод на контролните органи е, че средствата, отпуснати от бюджета във връзка с местните избори през 2003 г., са изразходвани законосъобразно и в съответствие с дадените указания.