Приет е Проект на нов Закон за държавния вътрешен финансов контрол

23 Септември 2004

Министерският съвет на свое заседание от 23 септември т. г. прие проект на Закон за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК).

С това се изпълнява препоръката от Редовния доклад на Европейската комисия за 2003 г. за по-нататъшно развитие на законодателството в областта на държавния вътрешен финансов контрол. Основната цел на проектозакона е да бъде постигнато съответствие на българското законодателство с изискванията на ЕС. С приетите изменения ясно са регламентирани отговорностите на Агенцията за ДВФК по отношение на разделяне на функцията по вътрешен одит от функцията по инспекция (реализиране на отговорности).

В проектозакона за пръв път са уредени основни параметри на принципа за управленската отговорност в съответствие с европейските регулации. Пред всеки ръководител на бюджетна организация е поставено изискването за спазване на три основни стъпки при управлението: дефиниране целите на организацията, идентифициране на рисковете за постигането им и въвеждане на контролни мерки за преодоляване на рисковете. Проектозаконът изисква разпоредителите да прилагат задължително предварителен финансов контрол и върху действията по управление и/или разпореждане с имущество. По този начин се осигурява предварителна проверка за законосъобразност и на действията по отдаване под наем и разпореждане с имущество от страна на бюджетните организации.

Уредени са основните положения, свързани с функцията по вътрешен одит, които съответстват на европейското законодателство и на международно признатите одиторски стандарти. Изпълнена е основната цел на законодателната промяна, свързана с премахването на санкционните правомощия от функцията по вътрешен одит. Акцентът е поставен върху същността на вътрешния одит като независима, обективна, оценъчна и консултантска дейност, чиято цел е да подобрява дейността и да подпомага ръководството на одитираната организация за постигане на целите й. Проектозаконът изисква тази функция по вътрешен одит да се въведе във всички бюджетни организации, вкл. органите на съдебната власт. Както и досега, функцията по вътрешен одит в бюджетните организации, с изключение на тези в съдебната власт, ще се поеме от вътрешни одитори от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

В проектозакона е записано, че вътрешният одит трябва да се осъществява от лица, които имат завършено висше икономическо или юридическо образование и да упражняват функциите си по служебно или трудово правоотношение. В бюджетните организации одиторите, упражняващи функциите по вътрешен одит, ще бъдат определяни от директора на АДВФК или упълномощени от него лица. В органите на съдебната система тези одитори ще бъдат назначавани от съответния ръководител.

В новия проектозакон е предвидено да бъде създадена държавна финансова инспекция като контролна форма, която да бъде прилагана по отношение на по-широк кръг организации и лица, в сравнение с обхвата на вътрешния одит. На финансова инспекция ще подлежат всички бюджетни организации (с изключение на органите на съдебната власт); всички държавни предприятия по чл. 62 от Търговския закон; търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, както и техните дъщерни дружества, в които притежават блокираща квота; лицата, финансирани със средства от бюджета или със средства от ЕС, както и лицата, за които друг специален закон предвижда, че подлежат на финансова инспекция по ЗДВФК. Чрез тази контролна форма ще бъде обхваната дейността на всички субекти, в които има значителен държавен и/или обществен интерес.

Законът ще влезе в сила от 1 януари 2005 година.