Актуализиран е Наръчникът за вътрешен одит

22 Март 2005

На 22 март т. г. беше организиран семинар за представяне на актуализиран Наръчник за вътрешен одит, изготвен от експерти от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, със съдействието на консултанти от СИГМА. Приветствия към участниците поднесоха Нахит Зия, заместник-министър на финансите, и Рууд Ван Енк - съветник, ръководител сектор ФАР и ИСПА към Делегацията на Европейската комисия. При откриването на семинара директорът на АДВФК Гинка Драганинска изрази убедеността си, че обновеният вариант ще бъде "истински помощник на вътрешните одитори" и удовлетворението си от ползотворното сътрудничество между българските и европейските експерти. Старши консултантът от СИГМА Юп Вролик даде висока оценка на съвместната работа и заяви, че с разработването на актуализираното ръководство е "изграден още един мост", свързващ България с европейските структури.

Членовете на работната група по изготвяне на наръчника с ръководител Добринка Михайлова представиха и електронния вариант на наръчника.

В актуализирания Наръчник за вътрешен одит се описват стъпка по стъпка дейностите на вътрешните одитори в рамките на одита, както и функциите и отговорностите на участниците във всяка фаза от одитния процес - планиране, проверки, докладване и проследяване на изпълнението на препоръките, а така също и правилата за контрол на качеството.

Наръчникът е замислен като част от цялостна методология за вътрешния одит в публичния сектор. Предстои да бъдат разработени допълнително два тома, отнасящи се съответно за одитните политики на АДВФК (нормативната и вътрешната уредба на вътрешния одит, стратегическото и годишното планиране и отчитане) и одитните инструменти.