Споразумение за сътрудничество в областта на контрола върху обществените поръчки

20 Април 2005

Споразумение за сътрудничество и взаимодействие в областта на контрола върху обществените поръчки е сключено на 19 април 2005 год. между АДВФК, Сметната палата и Агенцията за обществени поръчки (АОП).

Целта на споразумението е да бъде постигната успешна координация между трите институции, като се зачитат независимостта и правомощията на всяка от тях.

АДВФК, Сметната палата и АОП ще си помагат взаимно, като обменят информация за извършени проверки в областта на обществените поръчки, както и за констатирани нарушения и предприети действия по компетентност.

Институциите, сключили споразумението, се договориха да инициират и провеждат съгласувателни процедури за обсъждане и решаване на въпроси от особена сложност с цел формиране на единна позиция.

АДВФК, Сметната палата и АОП ще провеждат периодично срещи, за да анализират резултатите от взаимодействието помежду си.

Успешното сътрудничество по осигуряване на ефективен и качествен контрол в областта на обществените поръчки ще допринесе за по-доброто разходване на бюджетните, извънбюджетните и др. публични средства.