Приет е отчетът на АДВФК за 2004 година

02 Юни 2005

На свое заседание на 2 юни 2005 г. Министерският съвет прие отчет за дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол за 2004 година. В отчета е направен анализ на основните показатели от одитната дейност на АДВФК през миналата година.

През отчетния период са извършени 4062 одита, от които по конкретни финансово-контролни задачи - 2749 одита, от делегирани вътрешни одитори - 1237 и 76 одити - при разпоредители със средства по фондове и програми на ЕС. Извършени са и 17 проверки за спазването на режима на обществените поръчки.