Министерският съвет одобри проекти на закони с цел по-добра защита на държавните финанси

03 Ноември 2005

На свое заседание на 3 ноември т. г. Министерският съвет одобри проектите на Закон за финансовото управление и контрол (ЗФУКПС), Закон за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). Трите проекта на закони, изготвени в съответствие с препоръките на Европейската комисия, ще заменят сега действащия Закон за държавния вътрешен финансов контрол. Целта е развитие на българското законодателство в посока разделяне на функциите по вътрешен одит и финансова инспекция чрез децентрализация на вътрешния одит и развитие на управленската отговорност. Проектите на ЗВОПС и ЗФУКПС регламентират управленската отговорност и вътрешния одит като задължения на ръководителите на организациите, а проектът на ЗДФИ урежда извършването на специализирана финансово-инспекционна функция със санкционни правомощия.

Проектът на закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор регламентира изискванията за добро финансово управление и контрол към ръководителите в публичния сектор въз основа на международно признати стандарти за вътрешен контрол. Проектът на ЗФУКПС акцентира върху управленската отговорност за постигане на целите на организациите и управление на публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефективен и ефикасен начин.

В проекта на Закон за вътрешния одит в публичния сектор се регламентира прилагането на Международните стандарти за вътрешен одит и децентрализиран модел на вътрешния одит в публичния сектор. Акцентът е поставен върху същността на вътрешния одит като независима, обективна, оценъчна и консултантска дейност, която подпомага ръководителите на организациите да подобряват своите контролни механизми. В проекта на закона е посочен обхватът на вътрешния одит като функция, която засяга всички дейности и структури на организацията, а не само тези с финансови измерения.

Проектът на Закон за държавна финансова инспекция цели да се постигне консервативна бюджетна дисциплина и защита на публичните финансови интереси. Съгласно одобрения от правителството проект на ЗДФИ Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) става правоприемник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол по отношение на инспекционната функция. Държавната финансова инспекция ще се осъществява по постъпили сигнали за нарушения, както и за проверки на процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки и за разходването на целеви субсидии, след предварителна преценка за ефективност и обществен интерес. Правомощия да възлага извършването на финансови инспекции ще има директорът на АДФИ по искане на Министерския съвет, министъра на финансите, органите на прокуратурата, Сметна палата или молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетна, финансово-стопанска или отчетна дейност. Прилагането на разследващите и санкционните правомощия на Агенцията за държавна финансова инспекция ще допринесе за подобряване на бюджетната дисциплина и за осигуряване на прозрачност в дейността на проверяваните организации и лица. Съгласно ЗДФИ Агенцията за държавна финансова инспекция ще представя ежегодно отчет чрез министъра на финансите пред Министерския съвет и на комисиите на Народното събрание, компетентни в областта на бюджета и финансите.