Приет е Законът за държавната финансова инспекция

21 Април 2006

Приет е Законът за държавната финансова инспекция на второ четене на редовното пленарно заседание на Народното събрание на 6 април 2006 година, публикуван в ДВ бр.33 21.04.2006г.

Законът за държавна финансова инспекция цели да се постигне консервативна бюджетна дисциплина и защита на публичните финансови интереси. Съгласно ЗДФИ Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) става правоприемник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол по отношение на инспекционната функция. Държавната финансова инспекция ще се осъществява по постъпили сигнали за нарушения, както и за проверки на процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки и за разходването на целеви субсидии, след предварителна преценка за ефективност и обществен интерес. Правомощия да възлага извършването на финансови инспекции ще има директорът на АДФИ по искане на Министерския съвет, министъра на финансите, органите на прокуратурата, Сметна палата или молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетна, финансово-стопанска или отчетна дейност. Прилагането на разследващите и санкционните правомощия на Агенцията за държавна финансова инспекция ще допринесе за подобряване на бюджетната дисциплина и за осигуряване на прозрачност в дейността на проверяваните организации и лица. Съгласно ЗДФИ Агенцията за държавна финансова инспекция ще представя ежегодно отчет чрез министъра на финансите пред Министерския съвет. Отчетът ще се изпраща за сведение на Народното събрание.