Нарушения на бюджетната и финансовата дисциплина за над 295 млн. лв. са установили проверките на АДВФК през 2005 г.

23 Юни 2006

През 2005 г. Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) е извършила 4695 вътрешни одита при планирани 4297. Установени са 25.3 млн. лв. виновно причинени вреди, като по време на проверките са възстановени 245 000 лв. Съставени са 97 акта за начет за 4.4 млн. лв., а за останалите вреди са предприети други действия съгласно разпоредбите на Закона за държавния вътрешен финансов контрол. Това се посочва в приетия от Министерския съвет отчет на агенцията за 2005 г. В него са представени и анализирани основните показатели от одитната дейност на агенцията през миналата година.

През 2005 г. вътрешните одитори са проверили 6399 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 1.2 млрд. лв. При 1609 от тях на стойност 567 млн. лв. са установени 2551 нарушения. АДВФК е установила, че не са проведени 641 процедури за обществени поръчки за 98.5 млн. лв. при наличие на основание за това.

Открити са нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина за 295.5 млн. лв. поради неосчетоводени дълготрайни материални активи, неактувани държавни и общински имоти, невнесени задължения към държавата и общините, несъбрани вземания, нецелево разходване на предоставени субсидии и финансиране от републиканския бюджет, извършени разходи без одобрени средства по бюджета и др. За отстраняване на нарушенията съгласно ЗДВФК са съставени актове за установяване на административни нарушения; издадени са наказателни постановления; дадени са писмени указания; направени са предложения пред компетентни органи за спиране на действия, водещи до извършване на нарушения и причиняване на вреди; направени са предложения за отмяна на незаконни актове; изпратени са на прокуратурата констатации от одитни доклади с данни за престъпление; направени са предложения за търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност; на компетентните органи са изпратени констатации за невнесени по време на одита задължения към държавата и общините; дадени са препоръки за отстраняване на слабостите и недостатъците. През 2005 г. АДВФК е делегирала 167 вътрешни одитори в 20 първостепенни и 8 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет, в 70 първостепенни разпоредители с кредити по общинските бюджети, НЗОК и НОИ.

При осъществяване на контрол върху разпоредители със средства на Европейския съюз, АДВФК е извършила Четвъртия одит за сертификация на годишните сметки на програма САПАРД за 2004 г., включващ 134 проверки на място на бенефициенти; одити за сертификация и проверки на място на бенефициенти върху подписани споразумения между ЕК и Национална агенция (НА) „Сократ" и НА „Леонардо да Винчи"; одити на Изпълнителните агенции (ИА) по програма ИСПА в МТ, МОСВ, МРРБ и в ИА „Пътища", както и одити на ИА по програма ФАР в МРРБ и МТСП. Извършени са и одити по програми ФАР, ИСПА и САПАРД в МФ. За констатираните слабости са дадени препоръки, които са докладвани на АFСОS във връзка със защитата на финансовите интереси на ЕС.

През 2005 г. АДВФК e изпълнила поетите ангажименти пред ЕК по отношение правната рамка на Държавния вътрешен финансов контрол. Министерският съвет одобри изготвените проекти на Закон за вътрешния одит в публичния сектор и на Закон за държавната финансова инспекция. Извършена е и пилотна децентрализация на делегираните вътрешни одитори в администрациите на МТСП, МТ, МРРБ, МОСВ и ИА „Пътища". Към МФ се прехвърли дейността по хармонизация и методология на вътрешния одит.

Агенцията продължи сътрудничеството си с ГД „Бюджет" на ЕК, СИГМА, Проект „Инициатива Отворено управление" на Американската агенция за международно развитие и с Федералното министерство на финансите на Германия като партньор по Туининг проект по програма ФАР 2003.

Изводите от резултатите от одитната дейност показват, че процесът на разработване на системите за финансово управление и контрол е напреднал значително в сравнение с предходните отчетни периоди. Въпреки това обаче, констатираните нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки, бюджетната и финансово-стопанска дисциплина показват, че внедряването и функционирането на системите за финансово управление и контрол не е достатъчно ефективно. Спазването на бюджетната и финансовата дисциплина в одитираните обекти не е на необходимото ниво - допускат се нарушения в областта на обществените поръчки, при стопанисването и управлението на държавната и общинска собственост, на Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.