МС прие Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

23 Юни 2006

Правителството прие Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Общата численост на работещите във ведомството ще е 195 щатни бройки. През април в "Държавен вестник" бе обнародван приетият от Народното събрание Закон за държавната финансова инспекция. Според него АДФИ ще наследи съществуващата сега агенция за държавен вътрешен финансов контрол само в инспектиращата функция. Предвижда се чрез финансови инспекции органите на АДФИ да извършват последващ контрол по изпълнение на бюджетната дисциплина (спазване на бюджетното, финансово-стопанското и отчетното законодателство). Новата агенция ще има правомощия да налага санкции при установяване на административни нарушения, както и при случаи на измами, разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и т. н.Агенцията за държавна финансова инспекция ще се ръководи от директор. Дейността на ведомството ще бъде структурирана в 5 дирекции. В общата администрация са "Финансово-стопански дейности и управление на човешките ресурси" и "Информационни технологии и комуникации", а в специализираната - "Организация и извършване на инспекционна дейност", "Вътрешна финансова инспекция" и "Правно и методологично осигуряване на инспекционната дейност". Държавната финансова инспекция ще осъществява функцията си по сигнали. Право да възлагат финансови инспекции ще имат Министерският съвет и министърът на финансите. С такова правомощие според Закона за съдебната власт разполага и прокуратурата. Молбите и сигналите на останалите държавни органи и частни лица ще бъдат подлагани на предварителен анализ. Доброто прилагане на разследващите и санкционните правомощия на Агенцията за държавна финансова инспекция ще допринесе за подобряване на бюджетната дисциплина и за осигуряване на прозрачност в дейността на проверяваните организации и лица. Законът за държавната финансова инспекция е подготвен с експертната помощ на СИГМА и е консултиран с Главна дирекция "Бюджет" на Европейската комисия.