Приключи проект по програма ФАР за 2,07 млн. евро

Приключи проект по програма ФАР за 2,07 млн. евро

20 Септември 2006

Официално приключи Туининг проектът "По-нататъшно прилагане на новия модел на държавен вътрешен финансов контрол в България", финансиран по Програма ФАР 2003 на Европейския съюз. Договорът за партньорския проект беше подписан за срок от две години между Министерството на финансите на Република България, представлявано от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК), чийто правоприемник е Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), и Федералното Министерство на финансите (ФМФ) на Република Германия. Бюджетът на Туининг проекта възлиза на стойност 1 милион и 170 хиляди евро, а по договор за доставка на компютърно оборудване и софтуер бяха предвидени 900 хиляди евро. На официалното закриване присъстваха г-жа Гинка Драганинска - ръководител на проекта от българска страна и директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, г-н Норберт Радермахер - началник на отдел във ФМФ на Р Германия, г-жа Карин Хоххаус - ръководител на проекта от германска страна и зам.-началник на отдел във ФМФ, г-жа Паулина Станоева - съветник „Публични финанси" към Делегацията на ЕК в Р България и д-р Валтер Шмидт-Бенс - постоянен туининг съветник. Целта на проекта е усъвършенстването на държавния вътрешен финансов контрол в България, в съответствие с изискванията на Европейския съюз за осигуряване на прозрачност и добро финансово управление на държавните средства, както и на средствата по програми на ЕС, в интерес на тяхното по-ефективно и ефикасно управление и оползотворяване.Проектът включва следните компоненти: Компонент 1: По-нататъшно развитие и прилагане на новата законодателна рамка на държавния вътрешен финансов контрол в България; Осъществиха се две учебни посещения в Главния инспекторат по финанси на Португалия с цел запознаване с португалския опит по отношение на системите за управление и контрол на помощта, получена в рамките на Структурните фондове, както и за обмяна на опит в областта на финансовата инспекция.Проведоха се два семинара за запознаване с Европейското законодателство и практиката за възлагане на обществени поръчки в Германия, семинар за анализ на Наръчника за контрол в областта на обществените поръчки, както и тридневна работна среща за актуализиране на Наръчника.На тридневен семинар 30 експерти от АДФИ, МФ, НАП и Агенция "Митници" дискутираха на тема "Разработване и прилагане на методология за одит на системата за собствените ресурси в съответствие със Съвместната одитна инициатива на страните-членки на ЕС".Проведе се семинар с участието на заместник-главния инспектор на Главния инспекторат по финанси на Португалия и 27 експерти от АДФИ за запознаване с португалския опит в защитата на държавните финансови интереси, изпълнението и управлението на инспекционните дейности, както и осигуряването на методологически насоки за финансовите инспектори. Проведоха се два семинара относно борбата с измамите и нередностите за 40 експерти от различни институции.Компонент 2: По-нататъшно подобряване на административния капацитет на АДВФК; Разработиха се Стратегия за обучение на служителите на АДВФК, Указания за оценка на качеството на дейността на служителите от АДВФК, както и Указания за контрол на качеството на одитната дейност. Извършиха се голям брой пилотни одити, от които 8 одита в общини от 40 одитори на бившите териториални дирекции на АДВФК Враца, Плевен и Бургас; пилотни ИТ одити в НАП и в МОН; пилотни одита на собствените ресурси в Агенция "Митници" и НАП; пилотни одити от одитори и юристи на АДВФК по програма Леонардо Да Винчи в Центъра за развитие на човешките ресурси към МОН, по програма ФАР в МТСП и по програма ИСПА на летище "София"; 6 пилотни одита в Археологически институт към МОН, Министерство на правосъдието, МТСП, МОСВ, Министерство на транспорта и МРРБ. Проведе се и учебно посещение за експерти от АДВФК във Великобритания във връзка със системата за оценка на качеството.Компонент 3: Изграждане на Център за обучение за държавния вътрешен финансов контрол към Школата по публични финанси в Министерство на финансите; Разработи се структурата на няколко модула за обучение: модул за характера, обхвата и организацията на вътрешния одит; за оценка на риска; за планиране на одита; за докладване на резултатите от одита; за финансов одит; за одит на изпълнението, както и модул за обучение по одит на средствата от Структурните фондове. Проведоха са и семинари по темите "Одитна пътека" и „Методологически подходи за обучение" с участието на 45 експерти от АДВФК. В рамките на учебно посещение във ФМФ на Германия експерти от АДФИ и МФ се запознаха с одитните процедури и практики в борбата срещу измамите и нередностите по отношение на финансовите интереси на ЕС. Осъществи се и учебно посещение в Бад Хомбург, Германия, за обмяна на опит при одит на общини.Компонент 4: По-нататъшно развитие на ИT-системата на АДВФК в съответствие с обновената втора фаза на Стратегията за развитие на ИТ-системата на АДВФК. Актуализира се стратегията по информационни технологии в съответствие с техническия прогрес и промените в сектора на ДВФК. Изготви се доклад за оценка на ИТ системата, технически спецификации, сравнителен анализ, оценка на потребностите и таблици за оценка, направени бяха промени в Проектния фиш. След провеждане на търг по програма ФАР 2003 се подписа договор за доставка. В рамките на два семинара и едно учебно посещение българските одитори и ИТ експерти се запознаха с практиката за управлението на информационните системи и информационното подпомагане на одитната дейност в Главната митническа служба в Хамбург, Германия. В изпълнението на партньорския проект заедно с българските и германските представители се включиха и експерти от страни-членки на ЕС като Дания, Испания, Австрия, Португалия и Великобритания. В германските екипи, освен специалисти от ФМФ, участваха и експерти от федералните провинции на Германия като Баден-Вюртемберг, Саксония, Шлесвиг-Холщайн, Северна Рейн-Вествалия, Бавария, Саарланд. Проектът се наблюдаваше и оценяваше от Европейската комисия. Делегацията на ЕК в България редовно следеше за напредъка по прилагане му и подпомагаше неговото осъществяване. Дейностите по проекта се координираха и със съответните звена в Министерство на финансите.