ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 108 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

08 Юли 2022

За периода 1 април – 30 юни 2022 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 108 финансови инспекции. Проверени са 200 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 3 024 586 353 лв. и 1 559 договора на обща стойност 2 668 212 012 лв.

По време на инспекциите са установени 874 нарушения и са съставени 288 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).

Констатирани са 54 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 295 528 019 лв.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 519 917 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 392 230 лв. Установените вреди са за 2 359 991 лв., като от тях са възстановени 2 191 266 лв. Съставени са 2 акта за начет.

Контролните органи на АДФИ са констатирали 28 бр. „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

През отчетния период с най-висок дял (72%) са финансовите инспекции в общини, следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (11%), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.

Списък с инспектираните обекти и информация за резултатите от извършените инспекции можете да намерите във файла „Приключили финансови инспекции през второ тримесечие на 2022 г.“, публикуван в категория „Финансови инспекции“ на интернет страницата на АДФИ.