Министерски съвет прие отчета за дейността на Агенция за държавна финансова инспекция за 2021 г.

24 Юни 2022

През 2021 г. органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са приключили 448 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Отбелязва се ръст от 19% на извършените финансови инспекции и проверки спрямо приключилите през 2020 г. Това показват данните от годишния отчет на институцията, приет с Решение № 403/23.06.2022 г. на Министерски съвет.

Постъпилите през 2021 г. в АДФИ сигнали и искания за извършване на финансови инспекции от държавни органи, физически и юридически лица са общо 694. С най-висок дял (55%) от всички постъпили сигнали са от физически и юридически лица. Съществена част (28%) от постъпилите искания са от министъра на финансите и органите на прокуратурата. Делът на постъпилите сигнали и искания от Агенцията по обществени поръчки, Сметната палата на Република България, Дирекцията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС към МВР) е 17%.

Данните за 2021 г. сочат нарастване на натовареността на финансовите инспектори и ефективността на инспекционната дейност, независимо от ограниченията, произтичащи от епидемичната обстановка през изминалата година. Както и през предходния отчетен период, така и през 2021 г. с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (62%), следвани от други разпоредители с бюджет (15%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (18%), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%) и други обекти (3%).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 1 682 656 лв., от които 736 866 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). При 28 от извършените финансови инспекции и проверки са установени 104 индикатора за измама. През отчетната година при 33 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 36 договора за финансиране.

През 2021 г. 304 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 68% от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 2 053 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 3 493 827 297 лв. При 742 от тях на обща стойност 1 708 456 734 лв. са установени нарушения, което е 36% от общия дял на проверените обществени поръчки.

През изминалата година органите на АДФИ са съставили 1 055 актове за установяване на административно нарушение (АУАН), като за предходния отчетен период съставените АУАН са 878 или с 20% по-малко. От всички съставени АУАН 1021 са срещу физически лица и 34 срещу юридически лица. През отчетния период са издадени общо 569 наказателни постановления (НП). От тях 350 са издадени по съставени през 2021 г. АУАН, а 219 са издадени по АУАН, съставени през предходния отчетен период. Потвърдени от съда са 67%, отменени са 4% и 29% не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

В настоящия отчетен доклад за пръв път се включва и подробен анализ на дейността на АДФИ във връзка с образуваните административнонаказателни производства.

Резултатите от инспекционната дейност показват, че се наблюдава подобряване на средата при разходване на публичните средства от лицата по чл. 4 от ЗДФИ, спрямо предходния отчетен период. През 2021 г. установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица са в общ размер на 5 290 894 лв., като намалението им спрямо предходната година е с 463 898 лв. или с 8 на сто. Установени са 799 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност. От компетентността на органите на АДФИ са 397, за които е съставен акт за установяване на административно нарушение.

През 2021 г. в АДФИ са получени 79 заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), от които 33 от физически лица (в т.ч. 4 от журналисти), 8 от търговски дружества и 38 от неправителствени организации. Основната част от тях (75 бр.) са за предоставяне на информация относно контролната дейност на агенцията, включително и информация за упражняване на права или законни интереси.

Агенцията за държавна финансова инспекция е и ще бъде активен партньор на гражданите при упражняването на правото им на достъп до обществена информация в изпълнение на изискванията за предоставяне на информация за своята дейност, установени в ЗДФИ и ЗДОИ, както и в приложимите специални разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), предвид  спецификата на изготвяните в процеса на работа на агенцията документи. Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от НПК докладите на АДФИ представляват писмени доказателствени средства и са приравнени на протоколите за действията по разследване, съдебните следствени и други процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и др., за разлика от документи от подобен характер на други институции. Докладите, изпратени на основание чл. 19 от ЗДФИ[1] или по изрично искане на прокурор, както и тези, изпратени в Прокуратурата на Република България по повод възложена с прокурорски акт инспекция, следва да бъдат считани като доказателствено средство по чл. 127 от НПК, в частност като материал по вече образувано или възможно да бъде образувано наказателно производство, поради което попадат в обхвата на чл. 198 от НПК и не могат да бъдат разгласявани без разрешение на прокурора под угроза от носене на наказателна отговорност при неспазване на този режим.

Пълният текст на отчета е поместен в раздел Годишни отчети.

 

[1] При наличие на данни за извършено престъпление копие от доклада, заедно с доказателствата към него, становищата и заключението се изпращат на органите на прокуратурата в срок от 7 работни дни.