МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА 2019 Г.

01 Юли 2020

451 финансови инспекции и проверки са приключени през 2019 г. от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това показва отчетът за дейността на институцията, приет от Министерския съвет.

Приоритет в работата на Агенцията е осъществяване на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. Проверени са 1 068 обществени поръчки на обща стойност около 1,8 млрд. лв. При 161 поръчки (15% от проверените) са констатирани нарушения, свързани с неспазване принципите на ЗОП. Намаляването на този тип нарушения е с 41% спрямо предходната отчетна година, което показва, че осъществяваният контрол има дисциплиниращ и превантивен ефект върху възложителите.

При финансовите инспекции са проверени 4 474 договора, от които 2 793 са за възлагане на обществени поръчки, на обща стойност близо 1,486 млрд. лв. Наблюдава се  увеличение с 39 % спрямо стойността на проверените подобни договори през предишния отчетен период.

С най-голям дял, както и през предходните години, са проверките, извършени в общини – 49%, и в търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала – 23,5% от общия брой.

През 2019 г. финансовите инспектори на АДФИ са съставили 935 акта за установяване на административни нарушения. 918 от тях са на физически лица и 17 - на юридически лица.

По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 295 631 лв.

Агенцията е дала 69 писмени указания на ръководителите на проверяваните организации за преустановяване на извършване на нарушение и/или за отстраняване на вредните последици от тях.

Наблюдава се тенденция за подобряване на средата при разходването на публичните средства в резултат на превантивната дисциплинираща роля на осъществявания контрол от АДФИ. При финансовите инспекции се отчита намаляване на установените виновно причинени вреди от страна на проверяваните организации и лица. През 2019 г. те са в общ размер на 10 403 473 лв., което е с 8 % по-малко в сравнение с предходната година.

Финансовите инспекции през 2019 г. са възложени от министъра на финансите – 120 бр. и от органите на прокуратурата - 113 бр., 85 – по искане на други институции, съгласно чл. 5 от ЗДФИ, а 133 са извършени на основание на годишния план на АДФИ.

През изминалата година в АДФИ са постъпили 578 сигнали и искания за извършване на финансови инспекции, като 82 от тях са съдържали сигнали за нарушения, които са от компетентността на други държавни органи и са им препратени по компетентност. В 288 от случаите, т.е. повече от половината, са подадени от държавни органи, физически и юридически лица. Това е показател за общественото доверие, с което се ползва агенцията при изпълнение на нейната мисия – защита на публичните финансови интереси.

Пълният текст на отчета е поместен в раздел Годишни отчети.