ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 127 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

10 Април 2020

През първото тримесечие на 2020 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) извършиха 127 проверки. Броят на инспекциите е нараснал с около 30% в сравнение с приключените през последните три месеца на 2019 г.

За периода януари-март са инспектирани 352 обществени поръчки на обща стойност 765 261 996 лв., което е с около 50% повече от общата стойност на тези през предходния отчетен период. От септември до декември 2019 г. са проверени 278 обществени поръчки, които са в размер на 331 444 983 лв.

Инспектирани са и 2094 договора на обща стойност 546 156 777 лв. По този показател АДФИ също отбелязва ръст в сравнение с предходното тримесечие, когато са проверени 1059 договора на стойност 160 844 558 лв.

По време на финансовите инспекции са установени 463 закононарушения, като в обхвата им попадат нормативните актове, уреждащи бюджетната и финансово-стопанската дейност на инспектираните обекти. Констатира се намаление на броя нарушения в сравнение с предходния отчетен период, което отнесено към по-големия брой извършени финансови инспекции, проверки на договори и обществени поръчки, показва, че се повишава законосъобразността на действията, свързани с разходване на публични средства, и че има по-добра финансова дисциплина.

Аналогична е и тенденцията по отношение на индикаторите за измама, идентифицирани по време на финансовите инспекции. През първото тримесечие на 2020 г. са установени 10 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция, а установените през предходното тримесечие са 36.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: линк