АДФИ представи дейноста си за 2006 година

АДФИ представи дейноста си за 2006 година

09 Май 2007

Днес, 9 май 2007 г., на пресконференция Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) представи резултатите от дейността си за 2006 г. В събитието взеха участие директорът на АДФИ г-жа Гинка Драганинска, г-жа Теменужка Петкова - директор на дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност" и г-жа Татяна Секулова - началник на отдел „Отчет и анализ на инспекционната дейност".

В началото на пресконференцията г-жа Гинка Драганинска заяви, че през 2006 г. приключи изпълнението на Стратегията за развитие на държавния вътрешен финансов контрол в Р България с основна цел децентрализация на вътрешния одит в публичния сектор. Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, както и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), уреждащ целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция. С влизането в сила на ЗДФИ се отмени дотогава действащия Закон за държавния вътрешен финансов контрол. В резултат на това Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) функционира от 01.01.2006г. до 25.04.2006 г., а след тази дата неин правоприемник стана АДФИ с основна цел на дейността - защита на публичните финансови интереси. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗДФИ агенцията правоприемник довърши всички започнати и недовършени производства по реда на отменения ЗДВФК, а инспекционните си функции започна да изпълнява след 26.07.2006 г., когато влезе в сила Устройственият й правилник. Към 01.01.2006 г. утвърдената численост на АДВФК е 1 235 щатни бройки, като към 31.12.2006 г. числеността на АДФИ е 192 щатни бройки.

При планирани през 2006 г. 904 вътрешни одита от бившата АДВФК, извършени и отчетени са 1 260 одита, от които 794 планови и 466 извънпланови. При одитите се установиха виновно причинени вреди в размер на 2 853 511 лв., като от тях по време на одитите са възстановени вреди за 47 847 лв., съставени са 17 акта за начет срещу 14 длъжностни лица за 563 414 лв., а за останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по съответния ред. При проверени 2 130 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 285 946 908 лв. са установени 607 нарушения при 322 процедури на стойност 44 352 294 лева. Установените случаи на непроведени процедури при наличие на основание за това са 110 на стойност 16 118 974 лева. Съставени са 369 акта за установяване на административни нарушения срещу 143 лица за процедури на стойност 48 933 587 лева. Установени са нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина в размер на 172 143 826 лв., в т.ч. неосчетоводени дълготрайни материални активи, нарушения на Закона за счетоводството, извършени разпоредителни сделки на цени, под нормативно определените, нарушения на специални закони, наредби, правилници и други. За отстраняване на установените нарушения са съставени 115 акта за установяване на административни нарушения срещу 80 длъжностни лица за нарушения на стойност 3 748 403 лева, предприети са и други действия.

С началото на осъществяване на дейността по държавна финансова инспекция от 26.07.2006 г. до 31.12.2006 г. са възложени 208 финансови инспекции, от които 164 са приключили и 44 остават преходни за 2007 г. Инспекциите са възлагани въз основа на постъпили искания, молби и сигнали в агенцията, които общо за 2006 г. са 385. Отказано е извършването на инспекции по 52 искания, поради липсата на основание за възлагане. Не са възложени инспекции и по 179 искания и разпореждания, които са останали за възлагане през настоящата година. Причина за това е недостатъчният административен капацитет от финансови инспектори.

При извършените финансови инспекции са констатирани виновно причинени вреди в размер на 123 623 лв., от които по време на инспекциите са възстановени 9 875 лв., за 17 365 лв. са съставени два акта за начет срещу две длъжностни лица, а за останалите вреди са направени предложения за търсене на отговорност по съответния ред. Предотвратените вреди са в размер на 75 756 лв. в резултат на предприети действия за спиране изплащането на недължими суми по договори. Проверени са 257 процедури за обществени поръчки на обща стойност 132 964 947 лева. Установени са 265 нарушения при 161 процедури на стойност 98 663 817 лева. Констатирани са 83 случая на непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 23 708 792 лв. при наличие на основание за това. Съставени са 399 акта за установяване на административни нарушения срещу 165 лица за процедури на стойност 110 233 383 лева. Установени са нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина в размер на 98 076 219 лв., в т.ч. преразход на средства по бюджетни параграфи, неосчетоводени дълготрайни материални активи, нарушения на Закона за счетоводството, нарушения на специални закони, наредби, правилници и други. Съставени са 18 акта за установяване на административни нарушения срещу 16 лица за нарушения на стойност 94 220 914 лева, предприети са и други действия.

В заключение директорът на АДФИ Гинка Драганинска обобщи, че анализът на петмесечната инспекционната дейност налага следните изводи: постигнатият обхват от 40% на получените искания показва, че за отчетния период броят на финансовите инспектори не съответства на броя на постъпилите искания за извършване на инспекции. От постъпилите искания 60% са молби, жалби и сигнали от държавни органи, физически и юридически лица, което показва проявен висок интерес към дейността на агенцията, както и доверие към работата и професионализма на органите й. От получените молби, жалби и сигнали само по 20 % е направен отказ поради липсата на нормативно основание, което говори за добро познаване на нормативните изисквания от страна на държавните органи, физическите и юридическите лица. От подадените данни за нарушения в молбите, сигналите и жалбите, са потвърдени 62 %, т.е. получената по този ред информация за нарушения може да се определи като надежден източник с обществена значимост. Най-голям обхват е постигнат при възлагането и извършването на финансови инспекции по искания на прокуратурата - 100 %, Сметната палата и Агенцията за обществени поръчки - 72 %, Министерския съвет или министъра на финансите - 67 %. Тези инспекции са възлагани приоритетно с цел спазване на сроковете, определени със закони и постановленията на прокуратурата. Получените чрез докладите на Сметната палата нарушения са потвърдени в 95 % от случаите, което показва наличието на добро взаимодействие и ефективност от контролната дейност на двете институции. Броят на процедурите за обществени поръчки с установени нарушения е 63 % от проверените, а стойността на процедурите с нарушения представлява 74 % от общата стойност на проверените поръчки. Съпоставено с 2005 г., се наблюдава тенденция на повишаване на относителния дял на поръчките с нарушения и на непроведените процедури. Това показва, че тази област продължава да бъде рискова и е необходимо да бъдат предприети действия за подобряване на предварителния и текущия контрол. Анализът сочи, че 98 % от нарушенията на бюджетната и финансово-стопанската дисциплина, без тези по ЗОП, са установени при финансови инспекции, възложени по искания на Министерския съвет или министъра на финансите. Нарушенията в областта на обществените поръчки са констатирани предимно при финансови инспекции, извършени по доклади на Сметната палата, информация от Агенцията по обществени поръчки и Регистъра за обществените поръчки.