Изявление на Директора на АДФИ във връзка с Държавна комисия по хазарта

22 Януари 2020

На основание разпореждане на Министъра на финансите със заповед от 16.12.2019 г. на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ  е възложена финансова инспекция на Държавна комисия по хазарта /ДКХ/.

В АДФИ постъпи и Постановление на Специализирана прокуратура, с което във връзка с образувано досъдебно производство на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт е възложена финансова инспекция в ДКХ.

Във връзка с разпоредбата на чл. 198 от НПК, оповестяването на тази информация  е съгласувано с наблюдаващия прокурор.

Обхватът на финансовата инспекция е: Проверка за законосъобразност на получените приходи от дължими държавни такси и вноски за социално отговорно поведение от страна на регистрираните хазартни оператори и осъществения контрол  от ДКХ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2019 г. включително.

В чл. 30 от Закона за хазарта са разписани всички държавни такси, които се дължат и се събират от Комисията.

Организаторите на хазартни игри подават за всеки месец в Комисията по хазарта до 15-то число на следващия месец декларация по образец.

От финансовата инспекция е извършена проверка на подадените и обработени от ДХК декларации, регистри и справки, и се установи, че от 2014 г. приходите от внесените държавни такси по чл. 30, ал. 3 от ЗХ са повече от 500 милиона лева.

Видовете хазартни игри които се организират са:

  1. „Моментна лотарийна игра“;
  2. „Тото и Лото игри“;
  3. „Игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне, кучета и др.“.

Видно от чл. 30, ал. 3 от ЗХ, държавната такса за моментна лотария, следва да бъде в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра.

От представените регистри, справки и декларации е установено, че единственият оператор, който заплаща държавна такса в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози за всяка игра е Държавното предприятие „Български Спортен Тотализатор“.

Останалите лицензирани оператори за същата хазартна игра заплащат държавна такса в размер на 20 на сто върху стойността на събраните такси и комисионни за участие, съгласно утвърдените от ДКХ правила.

Установява се фактически, че за една и съща хазартна игра „Моментна лотария“ се заплащат формирани по различен начин държавни такси от цитираните регистрирани хазартни оператори.

Финансовите инспектори са поискали от Комисията по хазарта справки по месеци за броя и стойността на направените залози за всяка игра.

От Комисията е представена информация относно приходите за държавата само от хазартната игра „Моментна лотария“, при условие, че таксите са били изчислявани и заплащани по реда, по който това е извършвано от Държавното предприятие „Български Спортен Тотализатор“.

Според данните, предоставени от Комисията, размерът на несъбраните средства за отделните организатори на хазартни игри само от играта „Моментна лотария“ е повече от 210 млн. лв.

Следва да се има предвид че предоставената информация не отразява резултатите от финансовата инспекция на ДКХ. След приключване на процедурата по извършване на финансовата инспекция, резултатите от същата ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.