АДФИ стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

АДФИ стартира проект по Оперативна програма „Добро управление“

17 Април 2019

                                                

 

В периода 15 – 17 април 75 експерта на Агенцията за държавна финансова инспекция преминаха специализирано обучение по проект „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът има за цел провеждане на специализирано обучение, насочено към установяване и превенция на специфични рискове от злоупотреби, нарушения и измами, свързани с използване на публични финансови средства и осъществяване на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Tемата кореспондира изцяло с правомощията на АДФИ за защита на публичните финанси и контрол за спазването на законодателството в бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност.

Сред основните акценти и теми, включени в програмата бяха: променя ли се корупционната среда в страната – рисковете за злоупотребите при инфраструктурните проекти; предлагане на собствени модели за идентифициране на закононарушения, в т.ч. злоупотреби и/или измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение; инструменти за оценка на рискови фирми и организации, извършващи закононарушения, в т.ч. злоупотреби и/или измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение и др.

Обучението се превърна в платформа за обмяна на опит, оживени дискусии между обучаващи и експерти, свързани с реални казуси, възникнали или потенциални проблеми и възможни решения.

Проектът е на стойност 100 901 лв. и ще обхване общо 150 служители от специализираната администрация на АДФИ, като втората група от експерти ще бъдe включена в обучение, което ще се проведе през месец май.