Приети са промени в Устройствеиия правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция

10 Април 2019

На 10.04.2019 г. Правителството одобри предложените промени в Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). С промените се цели да се актуализира и оптимизира структурата на АДФИ, както и разпределението на числеността на административните звена, с което да се подобри управлението и дейността на Агенцията.

Обединяването на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” с дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки” ще доведе до оптимизиране на структурата чрез намаляване на броя на административните звена и до подобряване на тяхната функционалност. Също така функциите, свързани с правното осигуряване на дейността на агенцията (общата административна дейност и специализираната инспекционна дейност) вече ще бъдат осъществявани от една дирекция, която да осъществява методическо ръководство и контрол върху качеството на правното обслужване. Оптимизирането на структурата е предпоставка за оптимизиране на натовареността на финансовите инспектори, увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри и ще доведе до по-голяма оперативност и гъвкавост при изпълнение на контролните функции на Агенцията.

В резултат на преструктурирането ще се постигне освен оптимизиране на администрацията и повишаване на ефективността на работата на административните звена, по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на приоритетни функции и задачи на Агенцията за осигуряване на защита на публичните финансови интереси.

Предложените изменения и допълнения са в рамките на утвърдената численост на Агенцията, а необходимите средства са осигурени в нейния бюджета.