Експерти на АДФИ участваха в кръгла маса за представяне на функционален анализ на политиката „Контролна среда в публичния сектор“

14 Януари 2019

На 11.01.2019 г. екип на АДФИ взе участие в кръгла маса, по време на която беше представен пилотният функционален анализ на политиката „Контролна среда в публичния сектор“, възложен от Министерски съвет на Република България.

Анализът е изготвен по линия на проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. В обхвата на изследването попада системата от органи и административни структури, осъществяващи контрол върху дейността на администрацията – Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията по обществени поръчки, Сметната палата, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) и др.

Целта на проекта е да укрепне капацитета на публичната администрация и насърчаване на доброто управление чрез преминаване към нов тип функционални анализи, които да имат по-широк поглед, които да следват цялостни политики. Специален акцент е поставен върху ефективността и ефикасността на държавната администрация.