Експерти на АДФИ участваха в обучение на тема „Прилагане на новия закон за концесиите“

Експерти на АДФИ участваха в обучение на тема „Прилагане на новия закон за концесиите“

11 Октомври 2018

Експерти от специализираната администрация на Агенция за държавна финансова инспекция взеха участие в обучение „Прилагане на новия закон за концесиите“, което се проведе в периода 3 – 5 октомври 2018 г. Обучението се организира от  Института по публична администрация по проекта „Работим за хората“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управение“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на обучението бяха разяснени финансово-икономическите елементи на концесията и изискванията за тяхното определяне, етапите на възлагане на концесиите, видовете процедури за определяне на концесионер, организацията и провеждането на процедурите, обжалването на решенията в процедурата за определяне на концесионер. Специален акцент беше поставен на същността и съдържанието на концесионния договор по отношение на неговото сключване и контрола по изпълнението.

Проведеното обучение е част от организираните мероприятия, целящи надграждане на административния капацитет и кореспондира с един от основните приоритети на  АДФИ за 2018 г.