Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДФИ

28 Август 2008

Министерският съвет одобри с решение проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ).

Основната цел на законодателните промени е да се осигури съдействие при осъществяване на контрола или проверките на място на контрольорите на Европейската комисия при защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности съгласно Регламент на Съвета /ЕВРАТОМ, ЕО/ № 2185/96 г. от 11.11.1996г. Промените в ЗДФИ предвиждат съдействието да се осъществява от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в случаите, когато проверяваните лица и организации, финансирани със средства по международни договори или програми на ЕС, отказват доброволно да предоставят достъп до помещенията и/или документите си.

Административният характер на проверките, извършвани от контрольорите на Комисията, налага съдействието да се осъществява чрез административна процедура - от административен орган и по административен ред. Липсата на такава процедура в законодателството на Р България изисква нейното регламентиране. Изменението на ЗДФИ регламентира правото на финансовите инспектори да претърсват помещения и да изземват документи от проверяваните организации и лица при изпълнение на възложените им дейности - финансова инспекция, проверка по Закона за обществените поръчки и оказване на съдействие на контрольорите на Комисията. Тези способи се прилагат с разрешението на съда и със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.