МИСИЯ

Защита на публичните финансови интереси при спазване принципите за законосъобразност, публичност и прозрачност.

 

ВИЗИЯ

Да контролира разходването и  управлението на публичните средства и дейности, като осъществява ефективна инспекционна дейност с цел подобряване управлението и отчетността на публичните ресурси.

 

КОИ СМЕ НИЕ

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и  компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Основни принципи на дейността са принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

 

КРАТКА ИСТОРИЯ

На 19.06.1901 г. с Указ № 114 на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите. Финансово-икономическият контрол възниква в страната ни през 1879 г., заедно със създаването на Министерството на финансите, като обособен специален апарат от контролиращи органи със задача проверка на дейността на държавните предприятия. Първият Закон за инспекцията поставя основите на професията финансов инспектор и на принципите при нейното упражняване, които са действащи и досега, но продължават да се доразвиват и надграждат.

  • До 2001 г. – Главно управление „Държавен финансов контрол” към Министерство на финансите с териториални дирекции
  • От 2001 г. Агенция за държавен вътрешен финансов контрол – Централно управление и териториални дирекции
  • От 2006 г. Агенция за държавна финансова инспекция - администрация към министъра на финансите.

През 2017 г. с решение на правителството 19 юни беше обявен за професионален празник на финансовия инспектор.