Приет е отчетът за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2020 г.

28 Април 2021

През 2020 г. органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са извършили 375 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства в размер на близо 1,7 млрд. лева. Това показва годишният отчет за дейността на институцията, приет от Министерския съвет.

Проверките са извършени по 434 искания и сигнали, което е функция от обединяването на повече искания при извършване на една финансова инспекция с цел постигане на по-голяма ефективност и оптимизиране на контролната дейност. Данните показват, че се запазва натовареността на финансовите инспектори и ефективността на инспекционната дейност, независимо от епидемиологичната обстановка и произтичащите от нея ограничения.

През изминалата година най-много финансови инспекции за извършени в общини - общо 165, следвани от разпоредителите с държавен бюджет (68 бр.) и тези в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно участие в капитала (58 бр.).

Приоритет на АДФИ е осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. От приключените през годината финансови инспекции и проверки с най-голям относителен дял – 57 % са свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Проверени са общо 1 520 обществени поръчки, което е с 42 % увеличение спрямо предходната година, като за същия период съставените актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за неспазване на Закона за обществените поръчки са с 20 % по-малко.

При осъществяване на инспекционната дейност през 2020 г. от органите на АДФИ са съставени общо 878 АУАН, отчитайки намаление от 6 % спрямо предходния отчетен период.

АДФИ отчита съществено намаление и на най-тежките финансови нарушения, при разходване на публичните средства. Спрямо предходната година установените вреди са с 45 % по-малко, установените индикатори за измама са с 57 % по-малко, нецелево разходваните средства са с 48 % по-малко, което показва тенденция за подобряване на средата при разходването на публичните средства.

Плановата инспекционна дейност на АДФИ през миналата година е с фокус върху секторните възложители в областта на ВиК и транспортните услуги, и университетите. Основните предпоставки за това са обемът на обществените средства, които този вид организации управляват и засиленият обществен интерес.

През отчетения период в АДФИ са постъпили общо 701 сигнали и искания за извършване на финансови инспекции от държавни органи, физически и юридически лица, от които 534, приети за възлагане на финансови инспекции, а останалата част са изпратени на компетентните лица и органи, което е показател, че АДФИ се ползва с доверие в обществото и изпълнява основната си функция – защита на публичния финансов интерес.

И през 2020 г. се затвърждава и задълбочава взаимодействието на АДФИ с Министерството на финансите, като резултат от провежданата политика за последващ контрол по отношение на разходването на публичните средства.

Сходна е тенденцията по отношение на взаимодействието на АДФИ с органите на прокуратурата, като продължение на политиката, водена за борба с измамите и злоупотребите при разходване на публичните средства. С най-голям относителен дял са инспекциите, възложени от органите на прокуратурата.

Запазва се взаимодействието между отделните органи с възложени функции в областта на обществените поръчки и общия финансов контрол в страната.

Пълният текст на отчета е поместен в раздел Годишни отчети.