Агенцията за държавна финансова инспекция НЕ извършва финансови инспекции по сигнали, свързани с нарушения на данъчното и трудовото законодателство, като: неиздадени фискални касови бележки (фискални бонове), неизплатени заплати, невнесени осигуровки, извършване на нерегламентирана търговска дейност и други.

За нарушения на данъчното законодателство сигналите се подават до органите на Националната агенция по приходите на телефон 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg.

За нарушения на трудовото законодателство сигналите се подават до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на телефон 0700 17 670 или чрез портала за подаване на сигнали за нередности на интернет страницата www.gli.government.bg .

 

Всеки гражданин, разполагащ с данни за нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки в бюджетни организации; държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, както и техни дъщерни дружества, в които притежават блокираща квота; юридически лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество; юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните сдружения, в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им и лица, финансирани със средства от бюджета или със средства от ЕС може да подаде писмен сигнал, който да бъде проверен от контролните органи на агенцията. Сигналът трябва да съдържа:

  1. наименованието и седалището на организацията или на лицето по чл.4 от ЗДФИ, където са извършени нарушенията;
  2. достатъчно конкретни данни за извършени нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки;
  3. индивидуализиращи данни на подателя, както и качеството, в което твърдeните нарушения са му станали известни.

Сигналите могат да бъдат подадени тук чрез Портала за електронни административни услуги или изпратени на адрес: Агенция за държавна финансова инспекция, гр.София 1040, ул."Леге" № 2.

Пощенска кутия за подаване на сигнали, свързани с нередности, корупция, измами и злоупотреби с бюджетни средства, включително и със средства на Европейския съюз, е поставена и на входа на АДФИ, ул. "Леге" №2, София.

Постъпилите молби, жалби и сигнали се разглеждат текущо за съответствие с посочените изисквания от постоянна комисия, определена със заповед на директора на агенцията. Комисията извършва анализ на постъпилите сигнали за ефективност от възлагане на финансова инспекция въз основа на критериите: обществен интерес, възможност за реализиране на административнонаказателна или имуществена отговорност или за предприемане на предвидените в закона последващи мерки, надеждност на информацията, вид и стойност на твърдените нарушения, длъжност на евентуалния нарушител. В случаите, когато сигналите съдържат данни за административни нарушения, при преценката се вземат предвид и преклузивните срокове за реализиране на административнонаказателната отговорност. Въз основа на мотивирано предложение от комисията, директорът на агенцията взема решение за възлагане на финансова инспекция или за отказ да бъде извършена. Подателят на сигнала се уведомява писмено за взетото решение. Той може да се запознае с резултатите от извършената финансова инспекция по реда на Закона за достъп до обществена информация.