ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ДОКУМЕНТИ

АРХИВ

 

№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
1908083130-ОП-8/14.09.2018 гДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияВъзложена2018-09-14
200210-2016-001330-ОП-2/22.06.2018г.Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияПрекратена2018-06-28
300210-2016-001330-ОП-4/26.07.2018 г.Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2018-07-26
401285-2017-000130-ОП-01 / 10.01.2017 г. Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“Възложена2017-01-10
5906575230-ОП-2 / 29.06.2017 г.Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на АДФИ“Прекратена2017-06-29
601285-2018-000130-ОП-7/12.09.2018 г.Организиране на 3-дневно обучение на тема: „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“ за 150 служители на АДФИ“ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0002 „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Прекратена2018-09-12
701285-2016-000130-ОП-02 / 24.03.2016 г. Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и при регулирани цени за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция, за срок от 1 година"Възложена2016-03-24
8907555830-ОП-1/02.05.2018 г.Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“Възложена2018-05-02
9907926630-ОП-5/03.08.2018г.Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2Прекратена2018-08-03
10908118530-ОП-6/26.09.2018 г.Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“Прекратена2018-09-07
1100210-2017-000930-ОП-3/19.07.2018 г.Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияВъзложена2018-07-19
1200210-2016-001330-ОП-1/28.02.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“Активна2019-02-28
1330-ОП-9/04.12.2018 г.„Организиране и провеждане на 3-дневно обучение на тема: „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“ за 150 служители на АДФИ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0003 „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондАктивна2018-12-04
14906702330-ОП-3/07.08.2017 г.„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“Възложена2017-08-07
14 резултата

Търсене