Начало

Горно меню

Ляво меню

Начална страница

За агенцията

Бюджет

Нормативна уредба

Стратегически документи

Подаване на сигнали за корупция

Достъп до обществена информация

Подаване на сигнали за финансова инспекция

Законодателство

Търсене

Контакти

Карта на сайта

Финансови инспекции

Структура

Новини и събития

Обхват на дейността

IBAN / БУЛСТАТ

Обяви и конкурси

Проверки по закона за енергетиката

Сътрудничество

Годишни отчети

Проекти на нормативни документи

Документи по ЗЗКИ

Вътрешни правила и документи

Профил на купувача

Архив

Стратегически план

Директор

Главен секретар

Дирекция „Извънпланова инспекционна дейност”

Дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки"

Дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност”

Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност”

Дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация”

СЕБРА

Средно меню

Достъп до обществена информация

Подаване на сигнали за финансова инспекция

Контакти

Виж картата

Дясно меню

Портал за електронни административни услуги

Профил на купувача

Оперативен план

Ежегодни цели и отчет на изпълнението им

Годишни отчети по изпълнение на ЗДОИ

Архив

Начална страница (допълнение ляво меню)

Профил на купувача

Обяви и конкурси

Начална страница (допълнение горно меню)

Портал за електронни административни услуги

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно Глава трета на ЗДОИ

Заместник-директор

Вещи лица

Антикорупция

Защита на личните данни / „Политиката за прозрачност“

Декларации за конфликт на интереси

Списък на служителите на АДФИ, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по ЗПКОНПИ

Служители в администрацията на АДФИ

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок

2015

2018

2019