АДФИ стартира два проекта по Оперативна програма „Добро управление“

12 Юли 2018

                                                

 

               На 06.07.2018 г. Агенцията за държавна финансова инспекция сключи договори с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнение на два проекта: „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“ и „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“ по приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ.

               Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

               Основната цел на проектите e свързана с постигане на висок професионализъм, повишаване на квалификацията и оптимизиране на административната ефективност чрез провеждане на обучения на служителите на агенцията и съответстват на стратегическата цел „Провеждане на ефективна политика за професионално развитие на органите и служителите и за повишаване на качеството на дейността по държавна финансова инспекция и укрепване на административния капацитет“, включена в Стратегическия план за развитие на държавната финансова инспекция 2016-2018 г.

               Дейността по проекта „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“ ще включва специализирани обучения, свързани с  механизмите на разкриване от страна на финансовите инспектори на АДФИ  на нарушения, нередности и измами при разходването на публичните средства, и ще обхваща анализ на актуализациите и практическите проблеми при прилагането и осъществяването на контрол на Закона за концесиите, Закона за държавните помощи, Закона за обществените поръчки и др. Проектът ще е с продължителност 6 месеца и на общата стойност 100 901 лв.

               Проектът „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“ предвижда провеждане на специализирано обучение по теми, свързани с идентифициране на закононарушения, в т.ч. злоупотреби и/или измами, при разходването на публични средства и реализиране на инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Общата стойност на проекта е 100 901 лв. и ще бъде с продължителност 12 месеца.

               Обученията по двата проекта ще обхванат всички служители от специализираната администрация на АДФИ – дирекция „Извънпланова инспекционна дейност“, дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки“, дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ и дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“.