Дирекцията изготвя бюджетната прогноза и проекта на бюджетa на агенцията и осигурява неговото изпълнение. Осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност, като следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на агенцията. Осъществява дейностите по управлението на човешките ресурси и правно-нормативното обслужване в областта на административното управление, както и осигурява процесуалното представителство на агенцията по граждански и административни дела. Отговаря за ИТ системите, свързани с електронното правителство. Осигурява обработка на информацията при събиране, анализ и отчитане на резултатите от дейността на агенцията, както и поддържа електронна база данни, свързана с инспекционната дейност. Организира, координира и провежда публичната комуникация и протоколната дейност на агенцията. Съдейства при осигуряване на достъпа до обществена информация за медии и граждани. Поддържа и актуализира интранет и интернет страниците на агенцията.